Top

उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत

पंचायत राजाच्या राज्य मंत्रालयाचे मुखेली आसात पंचायत राज मंत्री. सचीव (पंचायती) हे पंचायत खात्याचे प्रशासकीय मुखेली आसतात. गोंय राज्यान दोन पावंड्याची पंचायत राज पद्दत आपणायल्या; एक गांवाच्या पावंड्याचेर, जिका ग्राम पंचायत म्हण्टात आनी जिल्लो पावंड्याचेर जी आसा, तिका जिल्लो पंचायत म्हण्टात.

 

गोंय राज्य दोन जिल्ल्यांनी विभागिल्लें आसा, म्हळ्यार उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय. उत्तर गोंयांत आसात ७ तालुके, १२० ग्राम पंचायती, ६ नगरपालिको, १ म्हानगरपालिका आनी १ जिल्लो पंचायत – जिका उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत म्हण्टात.

 

मुखेल कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जिल्लो पंचायतीचो विभागीय मुखेली ह्या नात्यान सगल्या शक्तींचो वापर करता आनी जिल्लो पंचायतीचे हेर अधिकारी तांका आदार दितात. जिल्लो पंचायतीक नेमून दिल्ली कार्यां गोंय पंचायत राज कायदो, १९९४ क जोडिल्ल्या अनुसुची-२त निर्दिश्ट केल्यात. गोंय पंचायत राज कायदो, १९९४ अंतर्गत तांका नेमून दिल्ली सगली कार्यां करपाखातीर गरजेची वा ताका प्रासंगीक सगले वावर करपाक जिल्लो पंचायत सशक्त आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री पीपी टी मुरगांवकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
person_ic
नामो
जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळो
पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२३४३७
+९१ ८३२ २४२१७८४
+९१ ९९७०४७२२२४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२३४३९

For More Details : Right to Information

Profile Pic
श्री प्रेमनाथ ए. हजारे
सदस्य


address
मतदार संघ: नगरगाव
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९४२३३१७७०९
Profile Pic
श्रीमती. सुभेच्छ्या एस. गौन्स
सदस्य


address
मतदार संघ : पाले
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२३६४४४५८
Profile Pic
श्रीमती. सरस्वती एस वाडकर
सदस्य


address
मतदार संघ: होंडा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२३७५१४९१
Profile Pic
श्री शंकर ए.चोडणकर
सदस्य


address
मतदार संघ: मयेम
contact details
pio_contact_icon
+९१ ७३५०६७८४५५
Profile Pic
श्री संजय पी. शेटये
सदस्य


address
मतदार संघ: लतांबरसेम
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९६७३४३९१३८
Profile Pic
श्री धाकू ए मडकईकर
सदस्य


address
मतदार संघ: सेंट लॉवेरेन्स
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९४२२०५९३४६
Profile Pic
श्रीमती. महिमा एम देसाई
सदस्य


address
मतदार संघ : कोरले
Profile Pic
श्री संदिप पी. वेर्णेकर
सदस्य


address
मतदार संघ: चिंबेल
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८५०४६०७२९
Profile Pic
श्री इनासिओ परेरा
सदस्य


address
मतदार संघ: ताळगाव
Profile Pic
श्रीमती. सवाना एम. अरौजो
सदस्य


address
मतदार संघ: सेंट क्रूझ
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८८०५३९८०८९
Profile Pic
श्री गोपेश नाईक
सदस्य


address
मतदार संघ: पेन्हा-दा-फ्रान्स
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८८१६६३४८८
Profile Pic
श्री रूपेश नाईक
सदस्य


address
मतदार संघ: रीस मॅगोस
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२१२०७२७९
Profile Pic
श्रीमती. वैशाली सातारडेकर
सदस्य


address
मतदार संघ: सॉकरो
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२३०६३१२४
Profile Pic
श्री दत्ताप्रसाद दाबोलकर
सदस्य


address
मतदार संघ: कळंगुट
Profile Pic
श्रीमती. दीक्षा डी.काणकोलकर
सदस्य


address
मतदार संघ: सिरसय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२२२७२२१३३
Profile Pic
श्री गोकुळदास हळणकर
सदस्य


address
मतदार संघ: अल्डोना
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२३६५२०५०
Profile Pic
श्री गोविंद कुबल
सदस्य


address
मतदारसंघ: कोळवले
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८८०५६०३२६५
Profile Pic
श्रीमती. सनिषा सरिता एस तोरस्कर
सदस्य


address
मतदार संघ: शिवोले
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९९२१०९२०१८
Profile Pic
श्री रमेश आर.सावळ
सदस्य


address
मतदार संघ: तोरशे
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८२३२२७०९
Profile Pic
तुकाराम आर. हरमलकर
सदस्य


address
मतदार संघ: धारगल
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८८८८८४१२७७
Profile Pic
श्रीमती एस मांजरेकर
सदस्य


address
मतदार संघ: मोरजे
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९४२१५३८२६६
Profile Pic
श्री अर्जुन एन. बांधाकर
सदस्य


address
मतदार संघ: आरांबोल
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८२३४४५२४९
Profile Pic
श्रीमती. सीमा आर. शेटगावकर
लेखापाल / सहाय्यक सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळो
पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२३४३७
+९१ ८३२ २४२१७८४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२३४३९
Profile Pic
श्री विलास तांबोस्कर
कार्यकारी अभियंता / सार्वजनिक म्हायती अधिकारी (तांत्रिक)


address
जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळो
पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२३४३७
+९१ ८३२ २४२१७८४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२३४३९
Profile Pic
श्री पांडुरंग मायानाथ
मुख्य लेखा अधिकारी / सार्वजनिक म्हायती अधिकारी


address
जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळो
पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२३४३७
+९१ ८३२ २४२१७८४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२३४३९

For more details : Right To Information New Link