Top

उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत

पंचायत राजाच्या राज्य मंत्रालयाचे मुखेली आसात पंचायत राज मंत्री. सचीव (पंचायती) हे पंचायत खात्याचे प्रशासकीय मुखेली आसतात. गोंय राज्यान दोन पावंड्याची पंचायत राज पद्दत आपणायल्या; एक गांवाच्या पावंड्याचेर, जिका ग्राम पंचायत म्हण्टात आनी जिल्लो पावंड्याचेर जी आसा, तिका जिल्लो पंचायत म्हण्टात.

 

गोंय राज्य दोन जिल्ल्यांनी विभागिल्लें आसा, म्हळ्यार उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय. उत्तर गोंयांत आसात 7 तालुके, 120 ग्राम पंचायती, 6 नगरपालिको, 1 म्हानगरपालिका आनी 1 जिल्लो पंचायत – जिका उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत म्हण्टात.

 

मुखेल कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जिल्लो पंचायतीचो विभागीय मुखेली ह्या नात्यान सगल्या शक्तींचो वापर करता आनी जिल्लो पंचायतीचे हेर अधिकारी तांका आदार दितात. जिल्लो पंचायतीक नेमून दिल्ली कार्यां गोंय पंचायत राज कायदो, 1994क जोडिल्ल्या अनुसुची-2त निर्दिश्ट केल्यात. गोंय पंचायत राज कायदो, 1994 अंतर्गत तांका नेमून दिल्ली सगली कार्यां करपाखातीर गरजेची वा ताका प्रासंगीक सगले वावर करपाक जिल्लो पंचायत सशक्त आसा.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री दशरथ रेडकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
person_ic
नामो
जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळो
पणजी, तिसवाडी, गोवा - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२३४३७
+९१ ८३२ २४२१७८४
+९१ ९९७०४७२२२४
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२३४३७
person_ic
ईमेल