Top

उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण

उत्तर गोंय नियोजन प्राधिकरण ही शार आनी नगर नियोजन मंडळाच्या अंतर्गत निर्माण केल्ली एक वैधानीक संस्था आसा आनी प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां शार आनी नगर नियोजन कायदो, १९७४ अंतर्गत निर्दिश्ट केल्ल्याप्रमाण आसात.

नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां आनी बळगें फुडलें तयार करप हीं आसात:

  1. एक अस्तित्वांतल्या भुंय वापराचो नकाशो;
  2. एक रुपरेशा उदरगत आराखडो;
  3. एक व्यापक उदरगत आराखडो;
  4. ताच्या क्षेत्रांतल्या जमनेचो वापर निर्देशीत करप;
  5. उदरगतीच्यो येवजणी आनी तांच्या अंमलबजावणीची जापसालदारकी स्विकारप;
  6. कलम ४४, ५२, ५३ हांचे अंतर्गतची उदरगत आनी शार आनी नगर नियोजन कायद्याच्या प्रावधानांप्रमाणचे हेर मामले हांचे नियमन करप;
  7. नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण (उदरगत आराखडो) नेमांप्रमाण उदरगत परवानगी जारी करप.

१७.अ दोंगराळ जमीन कापप आनी सखल क्षेत्रां भरप, आदींचेर प्रतिबंध.

खंयचीय दोंगराळ वा देंवतेवयली जमीन वा खंयचेय सखल क्षेत्र ताब्यांत आशिल्ली व्यक्ती, मुखेल शार नियोजकांकडल्यान आगाऊ लेखी परवानगी मेळयल्याबगर, स्वता वा ताच्या नोकरां वरवीं वा मदेस्तां वरवीं वा हेर खंयच्याय व्यक्तीं वरवीं, खंयच्याय दोंगराळ वा देंवतेवयल्या जमनींत, तिचेर वा तिचे वयलें काम, जसो मामलो आसा तशें, खंयचीय दोंगराळ वा देंवतेवयली जमीन कापपाचें वा खंयचीय सखल जमीन भरपाचें, हातांत घेवंची ना.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री र क . पंडिता
सदस्य सचीव , उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण
person_ic
नामो
आर्चडायोसिस बिल्डिंग, पयलो माळो,
माला लिंक मार्ग,
पणजी, गोंय-४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२५८३८
+९१ ८३२ २२२७७४१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२७७४१

लोअर डिव्हिजन लिपिकची मार्कलिस्ट
English (1341 KB) download
कलम ४४ अंतर्गत फ्लोचार्ट आनी चेकलिस्टचो पर्मिसन
English (679 KB) download
कलम १७ए अंतर्गत फ्लोचार्ट आनी चेकलिस्टचो पर्मिसन ऑर्डर
English (503 KB) download
फ्लोचार्ट आनी चेकलिस्ट पूर्ण केलेली ऑर्डर
English (408 KB) download
फायनल ओडीपी मापुसा
English (5 MB) download
फायनल ओडीपी पणजी
English (3 MB) download
प्रेसेंट भुंय वापराचो कॅलंगुट नकासो
English (3 MB) download
प्रेसेंट भुंय वापराचो कॅन्डोलिमचो नकासो
English (2 MB) download
मसुदा ओडीपी कॅलंगुट
English (4 MB) download
मसुदा ओडीपी कॅन्डोलिम
English (3 MB) download
फायनल ओडीपी ताळगांव
English (2 MB) download

For More Details : Right to Information

Profile Pic
श्री विक्रम टेंगसे
सहाय्यक अभियंता
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण,
आर्चिडिओसिस बिल्डिंग माला, पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२५८३८
pio_fax_icon
०८३२ २२२७७४१
Profile Pic
श्री र क पंडिता
सदस्य सचिव
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण,
आर्चिडिओसिस बिल्डिंग माला, पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ९८९०७५३०४४
०८३२ २२२५८३८
pio_fax_icon
८३२ २२२७७४१
Profile Pic
श्रीमती. बबिता व्ही. चोपडेकर
मुख्याधिकारी
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण,
आर्चिडिओसिस बिल्डिंग माला, पणजी गोवा
contact details
pio_contact_icon
०८३२ २२२५८३८
pio_fax_icon
०८३२ २२२७७४१

For more details :Right To Information New Link