Top

उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण

उत्तर गोंय नियोजन प्राधिकरण ही शार आनी नगर नियोजन मंडळाच्या अंतर्गत निर्माण केल्ली एक वैधानीक संस्था आसा आनी प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां शार आनी नगर नियोजन कायदो, १९७४ अंतर्गत निर्दिश्ट केल्ल्याप्रमाण आसात.

नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाची मुखेल कार्यां आनी बळगें फुडलें तयार करप हीं आसात:

  1. एक अस्तित्वांतल्या भुंय वापराचो नकाशो;
  2. एक रुपरेशा उदरगत आराखडो;
  3. एक व्यापक उदरगत आराखडो;
  4. ताच्या क्षेत्रांतल्या जमनेचो वापर निर्देशीत करप;
  5. उदरगतीच्यो येवजणी आनी तांच्या अंमलबजावणीची जापसालदारकी स्विकारप;
  6. कलम ४४, ५२, ५३ हांचे अंतर्गतची उदरगत आनी शार आनी नगर नियोजन कायद्याच्या प्रावधानांप्रमाणचे हेर मामले हांचे नियमन करप;
  7. नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण (उदरगत आराखडो) नेमांप्रमाण उदरगत परवानगी जारी करप.

१७.अ दोंगराळ जमीन कापप आनी सखल क्षेत्रां भरप, आदींचेर प्रतिबंध.

खंयचीय दोंगराळ वा देंवतेवयली जमीन वा खंयचेय सखल क्षेत्र ताब्यांत आशिल्ली व्यक्ती, मुखेल शार नियोजकांकडल्यान आगाऊ लेखी परवानगी मेळयल्याबगर, स्वता वा ताच्या नोकरां वरवीं वा मदेस्तां वरवीं वा हेर खंयच्याय व्यक्तीं वरवीं, खंयच्याय दोंगराळ वा देंवतेवयल्या जमनींत, तिचेर वा तिचे वयलें काम, जसो मामलो आसा तशें, खंयचीय दोंगराळ वा देंवतेवयली जमीन कापपाचें वा खंयचीय सखल जमीन भरपाचें, हातांत घेवंची ना.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री र क . पंडिता
सदस्य सचीव , उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण
person_ic
नामो
आर्चडायोसिस बिल्डिंग, पयलो माळो,
माला लिंक मार्ग,
पणजी, गोंय-४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२५८३८
+९१ ८३२ २२२७७४१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२७७४१
person_ic
ईमेल
membersecretaryngpda[at]gmail[dot]com