Top

उच्च शिक्षण विभागा विशीं

उच्च शिक्षण संचालनालय, 1996 त शिक्षण संचालनालयाचो म्हाविद्यालचीन कक्ष तोडून तेन्नाच्या अवर सचीव(शिक्षण), सचिवालयाच्या कार्यालयाक जोडून घडयल्लें. लेखा उपविभाग लेखा समान संवर्गाच्या कर्मच्याऱ्यांबरोबर जोडप जालें.. वेगळ्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचे घडणे उपरांत गोवा विद्यापीठाच्या आनी गोवा विद्यापीठाकडेन संलग्न गैर सरकारी अनुदानीत म्हाविद्यालयांल्या अध्यापकी आनी गैर अध्यापकी कर्मचारी वर्गाच्या निवृत्ती वेतनाचे प्रकरण जाग्यार घालपाचें सोडून म्हाविद्यालयाच्या कक्षाचीं सगलीं कामां गोवा उच्च शिक्षण संचालनालयाकडेन कडेन हस्तांतरीत केलीं. ह्यो निवृत्ती वेतनाच्यो बाबी शिक्षण संचालनालयाच्या त्या त्या परिक्षेत्रीय कार्यालयां कडल्यान जाग्यार घालपाचें चालू उरलें.

कामांची क्षेत्रां आनी संबंधीत बाबी

उच्च शिक्षण संचालनालय मुखावयल्या कामाच्या क्षेत्रां हाताळटाः

  • स म्हाविद्यालयांच्या (सांखळी, खांडोळा, केपें, पेडणें, गोवा घरविज्ञान म्हाविद्यालय आनी गोवा संगीत म्हाविद्यालय) अध्यापकी आनी गैर अध्यापकी कर्मचाऱ्यां खातीर संवर्ग नियंत्रण विभाग
  • सेवा अटी, आनी बाकीच्यो ह्या स म्हाविद्यालयांतले गैर अध्यापकी आनी अध्यापकी कर्मचाऱ्यां संबंधीत बाबी.
  • गोवा विद्यापीठाक आनी गोवा विद्यापीठा कडेन संलग्न आशिल्ल्या 22 गैर सरकारी अनुदानीत म्हाविद्यालयांक वेतन आनी भरपोशण अनुदान म्हयन्याच्या म्हयन्याक/ वेळावेळार दिवप
  • गोवा विद्यापीठ आनी सरकारी तशेंच गोवा विद्यापीठा कडेन संलग्न अनुदानीत गैरसरकारी म्हाविद्यालयांच्या अध्यापकी आनी गैर अध्यापकी कर्मचाऱी वर्गाक जीपीएफच्या आगावू/पैशे काडप /निमणी फारीकणेक मंजूरी. गोवा विद्यापीठ आनी सरकारी
  • तशेंच गोवा विद्यापीठा कडेन संलग्न अनुदानीत गैर सरकारी म्हाविद्यालयांक एनओसी दिवप आनी संबंधीत संस्थांत अध्यापकी तशेंच गैर अध्यापकी जागे भरप
  • गोवा विद्यापीठ आनी सरकारी तशेच गोवा विद्यापीठाकडेन संलग्न अनुदानीत गैर सरकारी म्हाविद्यालयांतले अध्यापकी आनी गैर अध्यापकी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाखंडाचे बाबतींत माफी आनी फाटली सेवा निवृत्ती वेतना खातीर जमेक धरपाचो प्रस्ताव
  • वळेरी चालू दवरप आनी वेगवेगळ्या गोवा विद्यापीठ आनी 22गोवा विद्यापीठाकडेन संलग्न गैरसरकारी अनुदानीत म्हाविद्यालयांतल्या अध्यापकी जाग्यांचें वि-आरक्षण करप
  • गोवा विद्यापीठाची आनी 22गोवा विद्यापीठा कडेन संलग्न अनुदानीत गैर सरकारी म्हाविद्यालयांची लेखा तपासणी करप
  • गोवा विद्यापीठ आनी गोवा विद्यापीठाकडेन संलग्न अनुदानीत गैर सरकारी म्हाविद्यालयांक निधी दिवंक अदमासपत्र नियंत्रण प्राधीकारणाचीं कामां करप.

कागाळ निवारण यंत्रणा

संचालनालयांत एक सूचना आनी तक्रार पेटी दवरिल्ली आसता. कोणय पीडीत पक्ष उच्च शिक्षण संचालकाकडेन आपले कागाळ निवारणे खातीर वचूंक शकता.

कामाचीं वरां

सोमार ते शुक्रार: सकाळचीं 9.30 ते दनपरचीं1.15 आनी दनपरचीं 2.00 ते सांजची 5.45

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री. प्रसाद लोलायेकर
संचालक-उच्च शिक्षण संचालनालय
person_ic
नामो
उच्च शिक्षण संचालनालय
एससीआरटी इमारत , अल्टो पोरवोरी गोंय - ४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१०८२४/०८३२-२४१५५८५
person_ic
ईमेल
उमेदवारांखातर महत्त्वपूर्ण सूचना
English (26.8 KB)  download
ओएमआर पत्र भरपाखातर सूचना
English (63.5 KB)  download
ओएमआर परिक्षेखातर वर्गवारीनुसार बसपाची व्यवस्था
English (26.6 KB)  download
महाविद्यालयांची वळेरी
English (108 KB)  download
Bursary Scheme
English (127 KB) download
Dayanand Bandodkar Scheme for Orphans
English (160 KB) download
Scheme for Promotion of Science Education
English (330 KB) download
Scheme for soft loan to the Grant-in-Aid/Non-Grant-in–Aid institutions for maintenance and upgradation of Infrastructure Facilities
English (132 KB) download
State Teacher Awards for Excellence in Higher Education Scheme-2018
English (160 KB) download
Scheme for Providing Trained Councellors in Government and Government Aided Colleges in Goa
English (56.8 KB) download
Profile Pic
श्रीमती मीता व केरकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
(शैक्षणिक) उच्च शिक्षण संचालनालय
डीटीई कॉम्प्लॅक्स
आल्त, पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
२४१५५८५/२४१०८२४
Profile Pic
कुमारी संजना धारगळकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
(लेखा मामले) उच्च शिक्षण संचालनालय
डीटीई कॉम्प्लॅक्स
आल्त, पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
२४१५५८५/२४१०८२४
Profile Pic
श्रीमती दर्शना नाईक
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
(संचालनालय/आस्थापनां मामले) उच्च शिक्षण संचालनालय
डीटीई कॉम्प्लॅक्स
आल्त, पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
२४१५५८५/२४१०८२४
Profile Pic
श्री प्रदीप सावंत
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
(उच्च शिक्षण विभाग संचालनालयाचे लेखा मामले) उच्च शिक्षण संचालनालय
डीटीई कॉम्प्लॅक्स
आल्त, पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
२४१५५८५/२४१०८२४
Profile Pic
श्री प्रसाद वोलवोईकर
पालवी/संचालक(प्रशासन)भौशीक म्हायती अधिकारी


address
(संचालनालय/आस्थापनां मामले)उच्च शिक्षण संचालनालय
डीटीई कॉम्प्लॅक्स
आल्त, पर्वरी, गोवा
contact details
pio_contact_icon
२४१५५८५/२४१०८२४
Profile Pic
श्री प्रसाद लोलयेकर
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
उच्च शिक्षण विभाग संचालनालय
contact details
pio_contact_icon
२४१५५८५/२४१०८२४

For more details : Right To Information New Link