Top

उच्च शिक्षण विभागा विशीं

उच्च शिक्षण संचालनालय, १९९६त शिक्षण संचालनालयाचो म्हाविद्यालचीन कक्ष तोडून तेन्नाच्या अवर सचीव(शिक्षण), सचिवालयाच्या कार्यालयाक जोडून घडयल्लें. लेखा उपविभाग लेखा समान संवर्गाच्या कर्मच्याऱ्यांबरोबर जोडप जालें.. वेगळ्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचे घडणे उपरांत गोवा विद्यापीठाच्या आनी गोवा विद्यापीठाकडेन संलग्न गैर सरकारी अनुदानीत म्हाविद्यालयांल्या अध्यापकी आनी गैर अध्यापकी कर्मचारी वर्गाच्या निवृत्ती वेतनाचे प्रकरण जाग्यार घालपाचें सोडून म्हाविद्यालयाच्या कक्षाचीं सगलीं कामां गोवा उच्च शिक्षण संचालनालयाकडेन कडेन हस्तांतरीत केलीं. ह्यो निवृत्ती वेतनाच्यो बाबी शिक्षण संचालनालयाच्या त्या त्या परिक्षेत्रीय कार्यालयां कडल्यान जाग्यार घालपाचें चालू उरलें.

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री भूषण सावोइकर
संचालक-उच्च शिक्षण संचालनालय
person_ic
नामो
उच्च शिक्षण संचालनालय
एससीआरटी इमारत , अल्टो पोरवोरी गोंय - ४०३५२१
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२४१०८२४/०८३२-२४१५५८५
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]dhe[dot]goa[at]nic[dot]in