Top

इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड

प्रस्तावना

इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड (आयटीजीएल) औपचारीक रितीन इलेक्ट्रॉनीक्स कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (इसीजीएल) म्हूण वळखतात. म्हायती आनी तंत्रज्ञानाच्या मजतीन राज्याची पुराय उदरगत करपाखातीर सरकारान ताची थापणूक केल्या. १९९० ते १९९६ ह्या काळांत कंपनीन कसलेच काम करूंक ना आनी ते खातीर ती निश्क्रीय जाली. उपरांत सरकारान ह्या म्हामंडळाक म्हायती आनी तंत्रज्ञान उद्देगांखातीर बुन्यादी सुविधांची उदरगत करपाचे काम दिवपाचे थारायले आनी १९९७ त म्हामंडळान आपलें काम सुरू केलें.

आयटीजीचे मुखेल उद्देश अशें आसातः

  • आयटी, सायबर सीटी, पार्क, नगरां सयत साधनसुविधा आनी गोंय राज्यांत आयटी उद्देगांची उदरगत करपाखातीर आयटी साधनसुविधा तयार करप आनी जमीन, प्लॉट, रस्तो बांदकाम, उदकां पुरवण सुविधा, वीज पुरवण, गटार, टॅलिफोन सारकील्या संवाद विभागांची उदरगत करप.
  • नागरीक आनी वेवसायांक दिवपाखातीर लागपी ई-गर्व्हरनन्स अर्ज तयार करपाक सरकाराक मजत करप
    • सरकारान वेंचून काडिल्ले सॉफ्टवॅअर डॅव्हलोपमॅन्ट प्रकल्प सुरू करप.
    • सरकारान दिल्ल्या निर्देशांप्रमाण वेगवेगळ्या विभागांनी हार्डवॅअराची पुवरण करपाचें काम करप.
    • सरकाराच्या निर्देशांप्रमाण साबार सरकारी खात्यांनी आयटी हार्डवॅअर आनी युपीएल सारकील्यो सुविधा बसोवपाखातीर लागपी युपीएल आनी लोकल एरिया नॅटवर्काचे काम करप.
    • गोंय राज्यांत आयटी आनी आयटीकडेन संबंदीत सेवा उद्देगांक मजत आनी उर्बा दिवप.

इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड (आयटीजीएल) (पयलीचे इलॅक्ट्रॉनीक कोर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड – इसीजीएल) १८ एप्रिल १९९० त इडीसी लिमिटेडांत सामील केले. जाल्यार जीआयडीसी आनी जीएचआरएसएसआयडीसी हांकां शेअर धारक म्हूण दवरलें. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याच्या प्रतिनिधीत्वाखआला ४.०३.२००६ गोंय सरकारान मोठ्या प्रमाणांत शेअर (८०.४७ टक्के) घेतिल्ल्यान ही कंपनी सरकाराची जाली.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री प्रवीण व्होल्वोटकर
वेवस्थापकी संचालक
person_ic
नामो
आयटी हब, तिसरो माळो ,अल्तिन्हो , पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
person_ic
ईमेल
md[hyphen]itg[dot]goa[at]nic[dot]in