Top

इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड

प्रस्तावना

इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड (आयटीजीएल) औपचारीक रितीन इलेक्ट्रॉनीक्स कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (इसीजीएल) म्हूण वळखतात. म्हायती आनी तंत्रज्ञानाच्या मजतीन राज्याची पुराय उदरगत करपाखातीर सरकारान ताची थापणूक केल्या. 1990 ते 1996 ह्या काळांत कंपनीन कसलेच काम करूंक ना आनी ते खातीर ती निश्क्रीय जाली. उपरांत सरकारान ह्या म्हामंडळाक म्हायती आनी तंत्रज्ञान उद्देगांखातीर बुन्यादी सुविधांची उदरगत करपाचे काम दिवपाचे थारायले आनी 1997त म्हामंडळान आपलें काम सुरू केलें.

आयटीजीचे मुखेल उद्देश अशें आसातः

  • आयटी, सायबर सीटी, पार्क, नगरां सयत साधनसुविधा आनी गोंय राज्यांत आयटी उद्देगांची उदरगत करपाखातीर आयटी साधनसुविधा तयार करप आनी जमीन, प्लॉट, रस्तो बांदकाम, उदकां पुरवण सुविधा, वीज पुरवण, गटार, टॅलिफोन सारकील्या संवाद विभागांची उदरगत करप.
  • नागरीक आनी वेवसायांक दिवपाखातीर लागपी ई-गर्व्हरनन्स अर्ज तयार करपाक सरकाराक मजत करप
    • सरकारान वेंचून काडिल्ले सॉफ्टवॅअर डॅव्हलोपमॅन्ट प्रकल्प सुरू करप.
    • सरकारान दिल्ल्या निर्देशांप्रमाण वेगवेगळ्या विभागांनी हार्डवॅअराची पुवरण करपाचें काम करप.
    • सरकाराच्या निर्देशांप्रमाण साबार सरकारी खात्यांनी आयटी हार्डवॅअर आनी युपीएल सारकील्यो सुविधा बसोवपाखातीर लागपी युपीएल आनी लोकल एरिया नॅटवर्काचे काम करप.
    • गोंय राज्यांत आयटी आनी आयटीकडेन संबंदीत सेवा उद्देगांक मजत आनी उर्बा दिवप.

इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड (आयटीजीएल) (पयलीचे इलॅक्ट्रॉनीक कोर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड – इसीजीएल) 18 एप्रिल 1990त इडीसी लिमिटेडांत सामील केले. जाल्यार जीआयडीसी आनी जीएचआरएसएसआयडीसी हांकां शेअर धारक म्हूण दवरलें. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याच्या प्रतिनिधीत्वाखआला 4.03.2006 गोंय सरकारान मोठ्या प्रमाणांत शेअर (80.47 टक्के) घेतिल्ल्यान ही कंपनी सरकाराची जाली.

IT Initiatives

ITG has undertaken various IT initiative. The few of them are listed below:

e-Governance

ITG has completed the development, implementation and training of the e-Governance software for some of the Government departments.

m-Governance

ITG has set up mobile gateway as the first set towards m-Governance. ITG is providing various services like SMS, Push & pull SMS services, Voice gateway, USSD gateway, Location based services, Billing gateway etc.

 

ITG has been appointed as the nodal agency for implementing State service Delivery Gateway (SSDG) and Mobile Governance Service Deliver Platform (MSDP) and both SSDG and MSDP are in place and are fully functional.

GBBN Connectivity

ITG has been providing GBBN Connectivity and internal networking to the various Government Departments and Organizations for their e-Governance initiatives on behalf of the Government and has connected around 1000 + Government offices / Autonomous Bodies over the GBBN.

e-Education/training

ITG has set up IT Knowledge Centers across the State of Goa to provide basic computer skills to the local youth, house wives and other citizens and provide various job oriented IT training courses including training for the BPO operations/call center executives.

 

ITG on behalf of Education department has been executing the Cyber age Scheme for supply of Laptops to the students of Higher Secondary Schools, ITI’s and Polytechnics from the year 2012-13. ITG has also implemented the Cyber Student Scheme for supply of e-tabs with subject wise e-contents to the School students for the year 2012-13.

 

ITG has been providing training to the various Government Departments and Organizations in the domain of IT and e-Governance on need basis.

e-Services

ITG has also assisted Government of Goa to develop e- Services.

Management Services

ITG provides the various Government Departments with a centrally managed antivirus solution and guides the various Government Departments and Organizations on the efficient and effective usage of ICT resources for their IT and e-Governance requirements.

 

e-Tendering

ITG is the implementing agency appointed by the Goa Government for the e-Procurement/e-Tendering solution for the various Government Departments and Organizations.

 

State Designated Agency

ITG has been appointed as an Agency for implementation of Agrisnet, Human Resource Management System (HRMS), e-District and the State data Centre (SDC) projects.

 

Consultancy Services

ITG is also providing IT Consultancy to various Government Departments and the autonomous organizations. ITG is also providing consultancy services for NeGP projects namely SSDG and SWAN for Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and Union Territory of Daman & Diu.

 

Annual Maintenance Contract

ITG has been appointed as the State Designated Agency for undertaking AMC of IT infrastructure in the State of Goa and has been successfully carrying out the AMC for various Departments and Autonomous Organisations.

 

Supply of IT hardware/ Networking components

ITG is supplying, commissioning and maintaining IT hardware and all the networking components of various Government departments and other autonomous bodies of the Government of Goa. vices for NeGP projects namely SSDG and SWAN for Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and Union Territory of Daman & Diu.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री आकाश.स.कंटक
वेवस्थापकी संचालक
person_ic
नामो
आयटी हब, तिसरो माळो ,अल्तिन्हो , पणजी, गोंय - ४०३००१
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२६०२४
+९१ ८३२ २२२५१९२
+९१ ८३२ २२२३३९१
person_ic
ईमेल
Profile Pic
श्री विश्वेश व्ही. नाईक
सहाय्यक जन माहिती अधिकारी / उप-उप. व्यवस्थापक (लेखा व प्रशासन)


address
आयटी हब, तिसरो माळो ,
अल्तिन , पणजी
गोवा - 403001
contact details
Profile Pic
श्री यू.एस. नाईक
सार्वजनिक माहिती अधिकारी / व्यवस्थापक (आयटी)


address
आयटी हब, तिसरो माळो ,
अल्तिन , पणजी
गोवा - 403001
contact details
Profile Pic
श्री निलेश बी फळदेसाई
प्रथम अपीलीय प्राधिकरण / व्यवस्थापकीय संचालक


address
आयटी हब, तिसरो माळो ,
अल्तिन , पणजी
गोवा - 403001
contact details


For more details : Right To Information New Link

Citizen Charter
English (175 KB)  download