Top

आदिवासी कल्याण खाते

संस्था-आदिवासी कल्याण संचालनालयाचे मुखेली संचालक आसात,जे पदसिध्द सहसचिव(टीडब्लू) सुदीक आसात आनी ताका पालवी संचालक आनी दोन सहायक संचालक ,सांख्यिकीय अधिकारी ताचेभायर अनुक्र मान लेखा ,येवजण आनी प्रशासकीय विभाग हे मजतीक आसात.

दोन सहायक संचालकांतले एक,पालवी संचालकांचे कार्यालय,आदिवासी कल्याण संचालनालय,दक्षिण गोंय फांटो कार्यालय ,मडगांव हांगा नियुक्त केल्ले आसात.

कार्या:
आदिवासी कल्याण संचालनालय अनुसुचित जमाती समुदायाच्या कल्याणखातरच्या विंगड विंगड केंद्रीय आनी राज्याच्या येवजणीच्या अंमलबजावणीचे वेव्हार पळयतात.
१.राज्यांतल्या अनुसुचित जमातीच्या राखण आनी सशक्तकरणालागी संबंदीत वैधानीक आनी प्रशासकीय कार्यां.
२. आदिवासी उप येवजण तैयार करप आनी तिच्या अंमलबजावणीचे देखरेख.
३. गोंय सरकारान आदिवासींखातर तैयार केल्ल्या कल्याणकारी येवजणींची अंमलबजावणी आनी देखरेख.
४. सरकारी सेवांत रोजगाराकडेन संबंदीत मामल्यांत आदिवासींच्या हिताची राखण.
५. आदिवासींची वाड आनी राखण हाचेकडेन संबंदीत वैधानीक संस्थांची स्थापना आनी तांच्या कार्यांची देखरेख.
६. कळीच्या समाजीक आनी अर्थीक सुचकांकाच्या बुन्यादीचेर आधारसामुग्री तयार करपाचे कार्य सोपें करपाखातर अनुसुचीत जमाती समुदायाची जनगणना आनी सर्वेक्षण करप.
७. आदिवासींमदी प्रशिक्षण आनी क्षमता निर्मणी.
८. अनुसुचीत जमाती आनी हेर पारंपारीक वनवासी(वनाधिकारांची स्विकृताय) कायदो २००६.

गोंय राज्य अनुसुचीत जमाती वित्तीय आनी उदरगत निगम मर्यादित:-
गोंय राज्य अनुसुचीत जमाती वित्तीय आनी उदरगत निगम मर्यादित ही वर्स २००४-०५ त स्थापन जाली. हें निगम गोंयच्या अनुसुचित जमातींखातर वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजणींची अंमलबजावणी करत आसा.

अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमातीं खातर गोंय आयोग:
अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमातीं खातर गोंय आयोग हो २०११ वर्सांत स्थापन जालो. अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमातीं खातर गोंय आयोग कायदो २०१०,गोंय राज्यांतल्या अनुसुचीत जाती आनी अनुसुचीत जमातींच्या हितराखणेखातर आनी तांचेवांगडा आनी ताचेवरवी उपरासपी घडणुकालागीं संबंदीत मामल्यांखातर अनुसुचीत जाती/अनुसुचीत जमातींचीं पुरवण करता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्रीमती. संध्या कामत
संचालक
person_ic
नामो
आदिवासी कल्याण संचालनालय,
श्रम शक्ती भवन,
पांचवो माळो, पाटो,
पणजी-गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४३८०२४
+९१ ९४२३८८२६७०
person_ic
फॅक्स
०८३२ - २४३८०५२
person_ic
ईमेल

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रकां

For more details : Department website for Tribal Welfare.

For more details : Department website for Tribal Welfare.

Profile Pic
उपसंचालक


address
आदिवासी कल्याण संचालनालय,
श्रम शक्ती भवन,
पांचवो माळो, पाटो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३८०२४
pio_fax_icon
०८३२ - २४३८०५२
Profile Pic
श्रीमती संध्या कामात
संचालक
पयले अपिलीय प्राधिकरण


address
आदिवासी कल्याण संचालनालय,
श्रम शक्ती भवन,
पांचवो माळो, पाटो,
पणजी-गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४३८०२४
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४३८०५२

For more details :Right To Information New Link