Top

अर्थीक उदरगत म्हामंडळ

ईडीसी लिमीटेड म्हळ्यार गोंय, दमण दीवचें अर्थीक उदरगत म्हामंडळ. 12 मार्च 1975क ताची थापणूक जाल्ली. ईडीसीचो- राज्य अर्थीक म्हामंडळ (एसएफसी) आनी उद्देगीक उदरत संस्था अशें दोन जबाबदारी आसांत. फाटल्या 35 वर्सांत गोंयच्या अर्थीक उदरगतीत आनी मुख्य प्रवाहातल्या उद्देगीक उदगरतीत ईडीसीची म्हत्वाची भुमिका आसा.

राज्यांतल्या व्हड अर्थीक कामगिरी फाटल्यान ईडीसीची मुखेल भुमिका आसा असो इतिहास तयार जाला. ईडीसीन उद्देग आनी सेवा क्षेत्रांतल्या 5000 परस चड प्रकल्पांक, 800 कोटी रुपयां वयर टर्म रीण दिवन अर्थीक हातभार लायला. तातुंतल्या कांय प्रकल्पांनी राज्यांत व्हडा प्रमाणान अर्थीक कामगीरी करून, राज्याखातीर कोट्यांनी रुपयाचो महसूल दिला. ह्या प्रकल्पांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रितीन तयार केल्ल्या नोकऱ्यांकलागून राज्यांतली बेरोजगारीची समस्या सोडोवपाक मजत जाल्या.

सद्याच्या बदलत्या आनी अस्थिर वेवसायीक परिस्थितीत गरजेंचे बदल आपणायतना ईडीसीक अभिमान जाता. कितलेशेच फावट मार खावनय बऱ्यापैकी परतून वयर सरप ही ह्या तेजस्वी संस्थेची वळख. सेवा क्षेत्रांत ईडीसीन, रिण दिवपी संस्थेपसून, बरो निकाल दिवपी संस्था असो आपले भितर बदल करून दाखयला.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री किरण व्ही. बालीकर
व्यवस्थापकीय संचालक - अर्थीक उदरगत म्हामंडळ
person_ic
नामो
ईडीसी हाऊस,
डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,
पणजी-गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२-२२२१४५७
०८३२२४२३६८०
person_ic
फॅक्स
०८३२२२२४९३८
person_ic
ईमेल
Application Form for Credit Facilities upto Rs-15 Lakhs
English (11,876 KB) download
Application Form for Credit Facilities over Rs-15 Lakhs
English (9,295 KB) download
PCC Loan Application Form
English (1,082 KB) download
Housing Loan Application for Government/Corporation Employees
English (1,277 KB) download
Vehicle Loan Application for Government/Corporation Employee
English (1,155 KB) download
CMRY Loan Application
English (2,477 KB) download
Loan Application for Qualified Professionals Scheme
Hindi (1,176 KB) download
Guarantor Form
English (89 KB) download
Personal Loan
English (132 KB) download
Profile Pic
श्री किरण व्ही. बालीकर
प्रथम अपीलीय प्राधिकरण - व्यवस्थापकीय संचालक


address
ईडीसी हाऊस, पणजी - गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2425464
Profile Pic
श्री बी.एस. बोरकर
सार्वजनिक माहिती अधिकारी - सरव्यवस्थापक


address
ईडीसी हाऊस, पणजी - गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2224510 to 17
Profile Pic
श्री गोविंद ए. नार्वेकर
सहाय्यक लोक माहिती अधिकारी - उपव्यवस्थापक


address
ईडीसी हाऊस, पणजी - गोवा
contact details
pio_contact_icon
+91 832 2224510 to 17

For more details : Right To Information New Link

General Term Loan Scheme
English (11,876 KB)  download
Scheme of Financial asistance against mortgage of Immovable Properties
English (9,295 KB)  download
Scheme of Loans asistance for Construction of residential/residential Cum Commercial Complexes
English (1,082 KB)  download
Scheme of Loan asistance for Commercial Complexes
English (1,277 KB)  download
Scheme of term Loan asistance to qualified Professionals
English (1,155 KB)  download
Self Employment Scheme (CMRY)
English (2,477 KB)  download
Self Employment Scheme (CMRY) for Self Help Groups
Hindi (1,176 KB)  download
Term Loan Scheme for NRG,s
English (89 KB)  download
Housing Loan Scheme
English (132 KB)  download
Vehicle Loan Scheme
English (132 KB)  download
Personal Loan Scheme
English (132 KB)  download
Modified interest Rebate Scheme
English (132 KB)  download