Top

अबकारी खात्याविशीं

सरकारान केंद्रशासीत प्रदेशांत सोऱ्याचे उत्पादन आनी हालचाली संबद्दान येवपी समस्या हाताळपाक 1/1/63-Excise ह्या आदेशाद्वारा 27.09.1963 दिसा अबकारी खात्याची थापणूक करूंन 01.10.1963 दिसा कार्यरत केले. अबकारी खात्याचे प्रशासकीय विभाग आनी कार्यकारी विभाग अशे दोन विभाग आसात. हें खातें अबकारी आयुक्ताखाला आसा जे मुखेल कार्यालय आनी तालुका पातळेचेर अबकारी निरीक्षकांखाला आशिल्ल्या सकयल्या पातळीवेल्या कार्यालयांतल्यान कार्यरत आसा. ते भायर प्रवेश आनी निष्क्रमणाच्या वाटेर भितर येवपी आनी भायर वचपी वाहनांचेर लक्ष दवरपाक अबकारी तपासणी नाके स्थापन केल्यात. ते शिवाय उत्पादन केंद्रांकडेन प्रभारी म्हणून अभकारी निरीक्षक नियुक्त केल्यात जे भितर येवपी आनी भायर वचपी अबकारी कर लागू जावपी वस्तुंची हालचाल, ह्या वस्तुंचे उत्पादन, सांठोवणी, भायर काडप आनी येरादारी निरीक्षीत करतात आनी सोऱ्याची भाटी, कारखानो वा ठिकाणाचे सुरळीत चलील्ले कामांत अडथळो येवचो ना हाची काळजी घेतात.

सकयल दिल्ले कायदे लागू जातात:

  • गोंय, दमण आनी दिव अबकारी शुल्क कायदो, 1964
  • गोंय, दमण आनी दिव अबकारी शुल्क नेम, 1964
  • औशधीय आनी प्रसाधन पदार्थ (अबकारी शुल्क) कायदो, 1955
  • औशधीय आनी प्रसाधन पदार्थ (अबकारी शुल्क) नेम, 1956
  • घुंवळी वखदां आनी मन-प्रभावी पध्दार्थ कायदो, 1985 आनी ताचे खाला तयार केल्ले घुंवळी वखदां आनी मन-प्रभावी पध्दार्थ नेम.
  • गोंय दमण आनी दिव सूर काडप्यांक कल्याण निधी कायदो, 1984.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अमित सतीजा , आयएस
अबकारी आयुक्त
person_ic
नामो
पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २४२००४५
+९१ ८३२ ६६४२९५५
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४२८३३३
person_ic
ईमेल