Government of Goa | अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं
Top

अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं

गोयांत उत्पादीत जातल्या आनी विक्रेक वतल्या आनी वितरण जातल्या वखदां आनी अन्नावेलें एकंदर गुणवत्ता नियंत्रण दवरपाचें काम अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाकडल्यान, राज्य सरकारांतल्या भौशीक आरोग्य विभागाखाला आरोग्य दक्षता संघटणेचो एक भाग म्हण करप जाता.

अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालय ड्रग्स ऍण्ड कॉस्मेटीक ऍक्ट १९४० आनी ताचेखालचे कायदे लागू करपाचीं, फुड ऍडल्ट्रेशन ऍक्ट १९५४ आनी ताचेसकल आशिल्ल्या कायद्यांखाला संविधीक कार्यां करता. ह्या दोन मुखेल ऍक्ट आनी कायद्यां शिवाय बाकीचे ऍक्ट,कायदे आनी आदेश हांचे व्यतिरिक्त प्रशासनाक सकयले भशेन जापसालदारक्यो आसात.

 • द ड्रग्स ऍण्ड मॅजिक रेमिडीस(आक्षेपार्ह जायराती) ऍक्ट १९५४.
 • द नार्कोटीक ड्रग्स ऍण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सीस ऍक्ट १९८५.
 • गोवा नार्कोटीकड्रग्स ऍण्ड सायकोट्रॉपीक सबस्टन्सीस रूल्स १९८७.
 • द ड्रग्स(मोल नियंत्रण) ऑर्डर १९८७/१९९५.
 • द फार्मसी ऍक्ट १९४८.
 • गोवा प्रिव्हेन्शन ऑफ फुड ऍडल्ट्रेशन रूल १९८२.

आमची नदर, कार्य आनी मूल्यां

भौसाक सुरक्षीत, प्रभावी, आनी गुणवत्तापूर्ण अन्न आनी वखदां मेळपाची हमी दिवन वखद निर्मितींतले नैपुण्य आनी आरोग्याखातीर झटप आनी वेळावेळार सिद्ध जाल्ले अन्न आनी वखदां प्रशासन देशांतले बऱ्यांतल्या बऱ्यांबैकीं एफडीए म्हणून वखदांच्या प्रशासनांतली परंपरा राखून दवरूंक आनी एफडीए- गोवा क एक बऱ्यांतली बरी नियंत्रक संस्था म्हण जगाच्या नकाशाचेर दवरपाच्या प्रामाणीक यत्नांत बुडून वचूंक आमी वावुरतात.

एफडीएची भूमिका

अन्न आनी वखदां प्रशासनाक सगले अन्न आनी वखदांक संबंधीत विधीकरण लागू करपाचें आनी अंमलबजावणी करूंक लावपाचें काम सोंपयलां. तातूंत राज्यांत उत्पादीत आनी विक्री केल्ले तशेंच राज्याभायर उत्पादीत आनी राज्यांत विक्रेक येवपी अन्नपदार्थाची आनी वखदांची गुणवत्ता नियंत्रीत करपाचें आस्पावता.

संचालनालयाकडेन आपले स्वतंत्र अन्न आनी वखदां तपासपाचे प्रयोगशाळेंत तपासून पळोवन वेगऴेगळे अन्नपदार्थ आनी वखदांची चिकित्सा करपाची जापसालदारकी सोंपयिल्ली आसता.अन्न निरिक्षक आनी वखदां निरिक्षकांनी काडिल्ले अनुक्रमान अन्न पदार्थ आनी वखदांचे नमुने, सोऱ्याचे नमुने, अबकारी विभागान निर्देशीत केल्ले, पुलीस आनी अबकारी विभागान निर्देशीत केल्ले घुंवळी वखदांच्या नमुने तशेंच मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्ट हेल्थ ऑथॉरिटीन निर्देशीत केल्ले आयात केल्ल्या अन्न पदार्थांच्या नमुन्यांची चिकित्सा जाता.

संचालनालय विक्रीवेले, उत्पादनावेले आनी हानीकारक अन्न पदार्थ देखीक तंबाकू आशिल्ले अन्न पदार्थ हांच्या सांठो करपावेले मनायेचें द गोवा पब्लिक हेल्थ (अमेंडमेंट) ऍक्ट २००५ खाला नियमन करता. तातूंत गुटखाचो बी आस्पाव आसा.

अन्न आनी वखदां वखदां नियमन संघटणः

वखदाः

 • वखदां उत्पादन आनी विक्री अस्थापनाक परवानो दिवप.
 • मान्यताय आशिल्ल्या वखदां तपासपाच्या प्रयोगशाळांक परवानो दिवप.
 • उत्पादनाखातीर वखदांच्या सुत्रांची मान्यताय.
 • प्रमाण पत्रांची मंजुरी-डब्ल्यूएचओ-जीएमपी सीओपीपी, वैधताय,कामगिरी बी.
 • राज्यांत उत्पादीत जातल्या आनी राज्यांत बाजारणी जातल्या वखदां आनी प्रसाधनांचो दर्ज्याची देखरेख.
 • परवान्याबगर खंयच्याय वखदाचें उत्पादन वो विक्री जाता जाल्यार सोदून काडप,
 • परवान्यांच्या अटींचें पालन जाता हाची खात्री करून घेवप ;
 • प्रिस्क्रिप्शनाचेरच वखदाची विक्री जाता हाची खात्री करून घेवप;
 • किरकोळ वेपाऱ्यांकडेन नोंदीकृत वखदालयांची उपलब्धता आसा हाची खात्री करून घेवप ;
 • वखदी घुंवळी वखदांची विक्री आनी सेवन हांच्या परवन्यांचो मुद्दो;
 • कायदेशीर तजवीजेचें उल्लंघनाचे बाबतींत तपास आनी खटलो भरप.
 • प्रशासकीय कारवाय.
 • परवानो घेवपाचे आदीं आनी उपरांतचें निरिक्षण.
 • कमी प्रतीचे वखदां परत घेवप.
 • बंदी घाल्ले वो बनावट वखदांची उपल्ब्धता बी आसा जाल्यार पळोवप.
 • वखदांकडेन संबंधीत एखाद्री आक्षेपार्ह जायरात बी आसल्यार छाननी करप.

प्रसाधनां:

 • राज्यांत उत्पादीत जाल्ल्या प्रसाधनांक परवाने दिवप.
 • प्रसाधनांच्या सूत्राक मान्यताय.
 • राज्यांत उत्पादीत जातल्या तशेंच राज्यांत विक्री जातल्या प्रसाधनांच्या दर्ज्याचेर देखरेख दवरप.
 • परवन्याच्या अटींचें पालन जाता हाची खात्री करून घेवप.
 • आदीं आनी उपरांतचें निरिक्षण
 • कायदेशीर तजवीजेचें उल्ल्घनाचे बाबतींत तपास आनी खटलो.
 • प्रशासकीय कारवयो.

अन्न:

 • अन्न पदार्थांच्या वेव्हारांतल्या सगल्या अस्थापनांक परवाने दिवप
 • सगलीं हॉटेलां, उपहारगृहां, खणावळी, फास्ट फूड रस्त्यावयले खावपाच्या वस्तूंचे गाडेकारांक बी परवाने दिवप ;
 • राज्यात तयार जावपी तशेंच राज्यांत बाजारणी जावपी अन्नपदार्थांच्या दर्ज्याचेर देखरेख दवरप ;
 • अन्नपदार्थ कायद्याक पाळो दितात जाल्यार खात्री करून घेवप;
 • तंबाकू संबंधी अन्नपदार्थांचेर बंदी घालप;
 • भौसाक, फेरीवाल्यांक तशेंच गिरायकांक शिक्षीत करूंक जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडप;
 • भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचे संबंधान वो बंदी घाल्ल्या हानीकारक पदार्थांतलो वेव्हार हांचे संबंधान तपास आनी कायद्याच्या उल्लंघनाचे बावतींत खटलो;

प्रयोगशाळा

संचालनालयाकडेन अन्न आनी वखदांच्या नमुन्यांची तपासणी करूंक बांबोळे स्वतंत्र आशी प्रयोगशाळा आसा. जी भारत सरकारच्या आरोग्य आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या जागतीक बॅँकेन आधार दिल्ल्या बांधकाम प्रकल्पाच्या अखत्यारीखाला बांदिल्ली. ही इमारत मार्च २००७ त बांदून कार्यान्वीत जाल्ली.

इमारतींत जमनीवयल्या भागांत अन्नाची चिकित्सा जाता जाल्यार पयल्या माळ्यार वखदांची चिकित्सा जाता. अन्न आनी वखदां दोनांचोय विभाग अन्न आनी वखदांचे नमुने तपासचे खातीर सगले तरेचीं आवश्यक आनी आधुनीक सुधारिल्ल्या उपकरणां आनी साधनांनी युक्त आसा.

प्रयोगशाळेंत, जेष्ठ विज्ञानीक अधिकारी, कनिष्ठ विज्ञानीक अधिकारी, रसायनतज्ञ, सहाय्यक रसायनतज्ञ, प्रयोगशाळा सेवक आनी प्रयोगशाळा तांत्रीक आसपावपी ,अन्न आनी वखदां विभागा खातीर वेगवेवेगळो स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग आसा.

 

प्रयोगशाळा, अन्न आनी वखदांच्या कायद्यासकल अन्न निरिक्षकान तशेंच वखदां निरिक्षकान निर्देशीत केल्ले अनुक्रमान अन्न आनी वखदांचे नमुन्यांची चिकित्सा करता. भरीक, पोर्ट हेल्थ ऑथॉरिटीस न निर्देशीत केल्ले आयात केल्ल्या अन्नपदार्थांचे नमुने, द स्टेट एक्सायज डिपार्टमेंटाकडले सोऱ्याचे नमुने आनी घुंवंळी वखदांचे पुलीस आनी कस्टम विभागाकडले नमुने. सरासरी ६०० अन्नाचे नमुने आनी ८०० वखदांचे नमुन्यांची प्रयोगशाळेंत चिकित्सा जाता.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
ज्योती ज सरदेसाई
संचालक, अन्न आनी वखदां संचालनालय
person_ic
नामो
“धन्वंतरी”
श्रायन ऑफ होली क्रॉस मुखार
बांबोळे, गोवा - ४०३२०२.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२२४५९२२६
+९१ ८३२ २४५९२३०
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २४५९२२३
person_ic
ईमेल
off[hyphen]dfda[dot]goa[at]nic[dot]in

पळोवपा खातीर हंगा क्लीक करात:ऑर्डस आनी परिपत्रकां

Profile Pic
श्री रिचर्ड लुईस नोरोन्हा
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी


address
“धन्वंतरी”
श्रायन ऑफ होली क्रॉस मुखार
बांबोळे, गोवा - ४०३२०२.
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५९२२६
०८३२-२४५९२३०
Profile Pic
श्रीमती श्वेता देसाई
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / उपसंचालक


address
“धन्वंतरी”
श्रायन ऑफ होली क्रॉस मुखार
बांबोळे, गोवा - ४०३२०२.
contact details
pio_contact_icon
०८३२-२४५९२२६
०८३२-२४५९२३०
Profile Pic
श्रीमती मेधा देसाई
भौशीक म्हायती अधिकारी / उपसंचालक


address
"धनवंतरी",
होली क्रॉसच्या समाधीफुडल्यान,
बांबोळी - गोंय - ४०३२०२
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४५९२२६
+९१ ८३२ २४५९२३०
Profile Pic
श्रीमती. ज्योती जे सरदेसाई
पयले अपिलीय प्राधिकरण /संचालक


address
"धनवंतरी",
होली क्रॉसच्या समाधीफुडल्यान,
बांबोळी - गोंय - ४०३२०२
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४५९२२६
+९१ ८३२ २४५९२३०

For more details : Right To Information New Link

जायरात No.2/DFDA/Admn/2019-30/3081 तारीख २३/०८/२०१९ फाटी घेवपाची सूचना
English (406 KB)  download
Prevention of Food Adulteration Act
English (104 KB)  download
Drugs & Remedies
English (10 KB)  download
Narcotic Drugs
English (11 KB)  download
Forms
English (19 KB)  download
Drugs Order
English (11 KB)  download
Pharmacy Act
English (8 KB)  download
Drugs Forms Form19
English (8 KB)  download
Form19A
English (8 KB)  download
Form19AA
English (7 KB)  download
Form19B
English (7 KB)  download
Form19C
English (8 KB)  download
Form24
English (8 KB)  download
Form24A
English (9 KB)  download
Form24B
English (7 KB)  download
Form24C
English (7 KB)  download
Form24D
English (0 KB)  download
Form24E
English (14 KB)  download
Form24F
English (9 KB)  download
Form27
English (30 KB)  download
Form27A
English (10 KB)  download
Form27B
English (9 KB)  download
Form27C
English (9 KB)  download
Form27D
English (22 KB)  download
Form27E
English (8 KB)  download
Form30
English (7 KB)  download
Form31
English (7 KB)  download
Form31A
English (10 KB)  download
Form36
English (10 KB)  download
Form44
English (80 KB)  download
Food Forms Freshapplication
English (1,532 KB)  download
Renewal
English (517 KB)  download
NDPS Forms FormB
English (411 KB)  download
FormA1
English (490 KB)  download
Detail of NDPS Form Fees
English (9 KB)  download
Drug Licences Fees
English (212 KB)  download
Fees for Various Certificates
English (102 KB)  download
Food Fees
English (13 KB)  download

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात