Top

अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं

वळख

पीडीत लोकांक आधार करूंक कार्यक्षम आनी प्राभावी सेवा दिवचेखातीर आनी गोंय राज्यांत आमच्या सतत प्रयत्नांतल्यान आपवाडीत जाल्लें उत्पन्न राखचे खातीर 1984 त अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवेची थापणूक जाल्ली.

उद्देश

उज्याक एक लावदिवपी आनी विनाशकारी अशी दोनयतरेची शक्त म्हण पळोवप जाता. उज्याचे विनाशकारी शक्तीक लागून आमचे जीणेक, आस्पतीक आनी संसाधनाक भिरांत आसता आनी उजो जितलो मनशाची जीण तिगोवपाचो जीणेक आवश्याक उपाय आनी स्रोत आसा तितलोच तो मनशाची जीण उध्वस्त करपाचें कारण आसा. भौशीक अग्नीशमन सेवेची भूमिका आपले जापसालदारकेचे कार्यकक्षेंत उज्यांतल्यान आनी संबंधीत घडणुकांतल्यान जीवीत आनी आसपत वाटावप आनी उज्याचो भडको आळाबंदा हाडून आनी ताचे परिणामी लुकसान उण्यांत उणें जावंक दिवप हो आसा. ही मोख नदरेमुखार दवरून पीडीत लोकांक आधार करूंक एक कार्यक्षम आनी प्रभावी अग्नीशमन आनी आप्तकालीन सेवा दिवचे खातीर आनी आमच्या सतत यत्नांनी आपवाडीत जाल्लें आमचें उत्पन्न सांबाळचे खातीर गोंय राज्यांत 1984 त अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा वीभागाची थापणूक जाली. अग्नीशमनाच्या उदरगती खातीर सरकारान उबरिल्लीं कांय प्रमूख पावलां म्हळ्यरः-

 • 1986 गोवा दमण ऍण्ड दीव फायर फोर्स ऍक्टाची अंमलबजावणी
 • 1989 अग्नाशमन शिस्त आनी याचिका नेम
 • 1997 अग्नीशमनाच्या कर्मचारीगणाक बक्षीसाचें अनुदान पुरस्काराच्यो येवजण्यो
 • 1997 अग्नीशमन नेम आनी सुरक्षा नियमन
 • 2000 गोंय मुख्यमंत्र्यांचें अग्नीशमन सेवा पदक नेम

सामान्यपणान विभाग, पीडीत लोकांक मदत करचे खातीर उज्याकडेन प्रत्यक्ष संबंध नाशिल्ले आपत्कालीन कॉल घेता. इतल्या वर्सांभितर ताणें लोकांचें जीवीत आनी आसपत वाटावचेखातीर उंजो पेटूंक दिवपना, उज्याक आळाबंदा हाडप आनी प्रशिक्षण हातूंत बहुआयामी भूमिका घेतल्या.

गोंय अग्नीशमनान सदांच ताचे मुखार आयिल्लीं आव्हानां कुशळतायेन हाताळल्यांत .आनी ताचें बोधवाक्याक “we serve to save” (आमी वांचोवचे खातीर झटटात) हाका पाळो दीत एक भरंवशाचो, राज्याचो नागरी आपत्कालीन फोर्स म्हण आपले नामनेक जागलां.

पूर्वेतिहास

 • गोंयच्या सुटके उपरांत उज्यापसून जीवीत आनी आसपत वांटावपाची जापसालदारकी पोलिसांनी घेतली.
 • पुलीसांक आधार करपी अग्नीशमन सेवा जाय तितली प्रशिक्षीत आनी साधन सुविधांनी युक्त नाशिल्ली.
 • वाडट्यो अर्थीक उलाढालींचे भरीक जलद उद्देगीकरण आनी शारीकरणाक लागून एक सुसंघटीत अग्नीशमन विभाग घडोवपाचे सरकारान अधिपत्रीत केलें.
 • अग्नीशमन दल पुलीस खात्यांतल्यान वेगळें जालें बळिश्ट जावंक, निटावंक आनी उदरगतीक पावोवंक 1984 त संरक्षण मंत्रालयांतच्या डीआरडीओ संघटणेंतल्यान नियुक्त जाल्ले वेवसायीक अधिकारी डॉ. पी.के. जॉन एफ. आय. फायर ई(यूके) & (इंडिया) च्या हाताखाला अग्नीशमन संचालनालयाची थापणूक जाली. अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवेचें पुनरुत्थान जाले उपरांत 1988त गोंय राज्य भारतीय राष्ट्रसंघाचें 25 वें राज्य जालें.
 • नियोजीत अर्थ संकल्पांत अगनीशमनाच्या अस्थापनाखातीर अधुनीकीकरणाची येवजण तयार करप जाली.
 • ही अग्नीशमनाच्या अस्थापनाखातीर तयार केल्ली ऩियोजीत अर्थसंकल्पांतली आधुनिकीकरणाची येवजण देशांत आनी खंयच पळोवंक मेळचीना.

दिश्टावो

टाळपाची आनी तयार रावपाची पातळी वाडोवंन उजो आनी उज्या व्यतिरिक्त हेर आपत्कालांत राज्यांतली जीवीत आनी वित्त हानी उण्यांतली उणी करूंक आनी सामान्य लोकांमदीं सुरक्षेची जाणवीकाय हाडप.

कार्य

 • दिश्टावो खरेपणीं हाडचे खातीर मनीस आनी साधन हांचें बळ वाडोवप.
 • सगले तरेचे हानींत पीडीत लोकांक मदत पावोवंक सेवा दिवपी म्हण अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवेची उदरगत करप.
 • सामाजीक सुरक्षा घटमूट करप आनी त्या वेवसायांतल्या वांगड्यांक उज्यापसूनचें लुकसाण उणें करूंक आनी भौशीक सुरक्षा सुधारूंक आधार करूंक प्रशिक्षण आनी शिक्षण दिवन समृद्ध करप.

खात्याचे हेतू

 • जीवीत आनी वित्त हानी उण्यांतली उणी दवरूंक तयार आनी कार्यक्षम सेवा दिवन नाका जाल्लो उजो टाळप आनी आळाबंदा हाडप
 • जोखिमीच्या वेवसायांत अग्नी सुरक्षेचें निरिक्षण करप आनी वेवस्थापनाक उज्याचो धोको उणो करचे खातीर सल्लो दिवप.
 • जाग्याचो वेपाराखातीर उपेग करतनां उज्याक लागून उप्रासपी परस्पर संबंधी धोक्यांक लागून फायर सर्व्हिस रुला सकयले उज्यापसूनच्या सुरक्षेचे उपाय लागू करप.
 • लोकांचो व्हड चोमो जमता थंय, भौशीक आनी खाजगी कार्यांक सुरक्षा तयार दवरप.
 • अपघातांत जखमी आनी दुयेंत मनशांक रुग्णालयांत पावोवंक रुग्णवाहिका पुरोवप आनी खसगी गरजवंतांकय नेमांप्रमाण पैशे घेवन सेवा दिवप.
 • उज्यापसूनचे सुरक्षेचे उपाय घेतल्यात तें तपासप आनी उज्या शिवाय हेर सैमीक वो मनशांनीं हाडिल्ल्या संकश्टांक धावन वचप.
 • उज्यापसून आनी उज्याबगर जावपी जशे रस्त्यावयले अपघात, इमारत कोसळप, पालसणां कोसळप, उदकांत बुडटनां वांचोवप, उद्देगीक जोखिमी, विखारी गळटी, परस्पर संबंधी तांत्रीकी जोखमी हांतली जीवीत आनी वित्ताची हानी टाळप मनीसपणाची आनी खाशेली सेवा दिवप.
 • उजो धरून सगल्या आपत्कालांत समाजाचेर आधारीत आडावपी आनी सहकार्य दिवपी धोरणां मुखार हाडप.
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री अशोक मॅनन
संचालक
person_ic
नामो
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें,
सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
person_ic
दूरध्वनी
+९१ ८३२ २२२७६१६
+९१ ८३२ २२२५५००
०८३२-२४२३१०१
०८३१-२४२३१०१
person_ic
फॅक्स
+९१ ८३२ २२२६१००
Fire-Force-Act
English (175 KB) download
Fire & Emergency Service Policy
English (56 KB) download

पळोवपा खातर : हंगा क्लीक करात

Profile Pic
श्री. हरक्युलानो गिल सौझा
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी/अग्निशमन केंद्र अधिकारी


address
अग्निशमन केंद्र, मडगांव
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २७१४६००
+९१ ८३२ २७१५८२५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २७१४६००
Profile Pic
श्रीमती. नूतन महाले
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक


address
सगळया प्रशासन/आस्थापना आनी लेखा कार्यालयांखातीर
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२३१०१
+९१ ८३२ २२२५५००
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२९५८
Profile Pic
श्री. श्रीकृष्ण आर पर्रीकर
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी/अग्निशमन केंद्र अधिकारी


address
अग्निशमन दलाचे मुख्यालय, पणजी
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५५००
+९१ ८३२ २४२५१०१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२९५८
Profile Pic
श्री. राजेंद्र ए हळदणकर
सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / विभागीय अधिकारी


address
मध्य विभाग, फोंडा
contact details
pio_contact_icon
++९१ ८३२ २३१२०४४
+९१ ८३२ २३१५८६३
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३१२०४४
Profile Pic
श्री. नितीन व्ही. रायकर
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / उप. संचालक (अग्निशमन)


address
दक्षिण विभाग, मडगांव
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २७१४६००
+९१ ८३२ २७१५८२५
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २७१४६००
Profile Pic
श्री. सुशील मोरास्कर
राज्य सहाय्यक भौशीक म्हायती अधिकारी / अग्निशमन केंद्र अधिकारी


address
अग्निशमन केंद्र, फोंडा
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २३१२०४४
+९१ ८३२ २३१५८६३
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २३१२०४४
Profile Pic
श्री. अजित के. कामत
राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी/ सहाय्यक विभागीय अधिकारी


address
उत्तर विभाग, पणजी
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २४२५१०१
+९१ ८३२ २२२५५००
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२९५८
Profile Pic
श्रीमती. बेगम लोबो
राज्य भौशीक म्हायती अधिकारी / उपसंचालक (प्रशासन)


address
सगळया प्रशासन/आस्थापना आनी लेखा कार्यालयांखातीर
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२५५००
+९१ ८३२ २४२३१०१
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २४२२९५८
Profile Pic
श्री. अशोक मेनन
पयले अपिलीय प्राधिकरण / संचालक


address
अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालय,
सांत इनेझ, पणजी-गोंय -४०३००१
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२७६१६
+९१ ८३२ २२२५५००
pio_fax_icon
+९१ ८३२ २२२६१००

For more details : Right To Information New Link