Top

अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं

वळख

पीडीत लोकांक आधार करूंक कार्यक्षम आनी प्राभावी सेवा दिवचेखातीर आनी गोंय राज्यांत आमच्या सतत प्रयत्नांतल्यान आपवाडीत जाल्लें उत्पन्न राखचे खातीर १९८४ त अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवेची थापणूक जाल्ली.

उद्देश

उज्याक एक लावदिवपी आनी विनाशकारी अशी दोनयतरेची शक्त म्हण पळोवप जाता. उज्याचे विनाशकारी शक्तीक लागून आमचे जीणेक, आस्पतीक आनी संसाधनाक भिरांत आसता आनी उजो जितलो मनशाची जीण तिगोवपाचो जीणेक आवश्याक उपाय आनी स्रोत आसा तितलोच तो मनशाची जीण उध्वस्त करपाचें कारण आसा. भौशीक अग्नीशमन सेवेची भूमिका आपले जापसालदारकेचे कार्यकक्षेंत उज्यांतल्यान आनी संबंधीत घडणुकांतल्यान जीवीत आनी आसपत वाटावप आनी उज्याचो भडको आळाबंदा हाडून आनी ताचे परिणामी लुकसान उण्यांत उणें जावंक दिवप हो आसा. ही मोख नदरेमुखार दवरून पीडीत लोकांक आधार करूंक एक कार्यक्षम आनी प्रभावी अग्नीशमन आनी आप्तकालीन सेवा दिवचे खातीर आनी आमच्या सतत यत्नांनी आपवाडीत जाल्लें आमचें उत्पन्न सांबाळचे खातीर गोंय राज्यांत १९८४त अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा वीभागाची थापणूक जाली. अग्नीशमनाच्या उदरगती खातीर सरकारान उबरिल्लीं कांय प्रमूख पावलां म्हळ्यरः-

Read More
person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री नितीन व्ही. रायकर
संचालक
person_ic
नामो
अग्नीशमन आनी आपतकालीन सेवा खातें,
सांत इनेज, पणजी, गोंय- ४०३००१.
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२७६१६
०८३२ २२२५५००
०८३२ २४२३१०१
०८३१ २४२३१०१
person_ic
फॅक्स
०८३२ २२२६१००
person_ic
ईमेल
dir[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in