Top

अंतर्गत निरिक्षक कार्यालय

खात्याचो सारांश आनी तांचे कार्य

अंतर्गत निरिक्षकाचे कार्यालय गोंय सरकार कर्मचारी (कागाळ निवारण मंच) येवजण, 2001 खाला स्थापन केला. अंतर्गत निरिक्षक ह्या कार्यालयाचे मुखेल अधिकारणी आसतले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मुद्द्या संदर्भात समस्या वा कागाळीं आयकून घेवप आनी तांचे निवारण करपाखातीर गोंय सरकारी कर्मचारी (कागाळ निवारण मंच) येवजण, 2001 खाला सरकार अंतर्गत निरिक्षकाची नेमणूक करता.

सचीवलयाचे सर्वसाधारण प्रशासन खाते सरकाराची पयली मान्यताय घेवन अंतर्गत निरिक्षकाच्या कार्यालयाखातीर कर्मचारी दिता. सरकाराचे निर्देश सोडले जाल्यार अंतर्गत निरिक्षक सरकारी कर्मचारी वा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो बडतीसयत हेर सेवा मुद्द्या संदर्भातल्या याचिका वा कागाळींचे मात पगारांत अनियमीताय मुद्दे सोडून हाताळटलो आनी शिफारसी दिवन सुटावो करतलो आनी राज्य वा केंद्रीय पगार आयोगाचो अहवाल खंयच्योय भाग चालीक लावपाचे काम करतलो.

कायदेशीर वेवसायीक सेवा गुंतोवपी एक पंगड आसा. अंतर्गत निरिक्षका कडेन याचिका वा कागाळी केल्लो सरकारी कर्मचारी निवृत्त वा सेवेंत आशिल्ल्या खंयच्याय सरकारी नोकराचो आदार घेवंक शकता मात ताची बाजु मांडपा खातीर कायदेशीर वेवसायीकाची सेवा घेवंक शकना. कार्मिक खात्यान घेतिल्ले प्रक्रिये प्रमाण, खंयचोय सरकारी कर्मचारी अंतर्गत निरिक्षकाक कागाळ वा अर्ज करता तेन्ना, ते अंतर्गत निरिक्षकाक धाडपा संदर्भात खात्याच्या मुखेल्यान वा कार्यालयान ती कागाळ वा अर्ज सरकाराची मान्यताय घेवपा खातीर कार्मिक खात्याक धाडूंक जाय. कागाळ वा याचिका सरकाराची मान्यताय घेवन अंतर्गत निरिक्षकाक धाडपा खातीर ती मेळिल्ल्याच्या 8 दिसा भितर ती कार्मिक खात्याक धाडचे अशें कार्मिक खात्यान सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांक वा कार्यालयांक सांगला.

अंतर्गत निरिक्षकान केल्ली शिफारस सरकाराक बंधनकारक आसतले पूण मंत्रीमंडळा गटान केल्ल्या सल्ल्याच्या आदाराचेर मुखेलमंत्र्यान कारणा दिवन त्यो शिफारसी मानच्यो न्ही म्हूण सांगलें जाल्यार त्यो बंधनकारक आसच्यो ना.

person_ic
संपर्क व्यक्ती
श्री शरद मराठे
लोकपाल ,अंतर्गत निरिक्षक कार्यालय
person_ic
नामो
अंतर्गत निरिक्षकाचे कार्यालय
जुंता हावज उपभवन,
चवथी लिफ्ट, सव्वो माळो
पणजी - गोंय
person_ic
दूरध्वनी
०८३२ २२२६३७३

For more details :Right To Information New Link

For more details : Department website for Office of Ombudsman

For more details : Department website for Office of Ombudsman

Profile Pic
श्री शरद ग मराठे
लोकपाल
भौशीक म्हायती अधिकारी


address
अंतर्गत निरिक्षकाचे कार्यालय
जुंता हावज उपभवन,
चवथी लिफ्ट,सव्वो माळो
पणजी - गोंय
contact details
pio_contact_icon
+९१ ८३२ २२२६३७३


For more details :Right To Information