Top


न्यायवेवस्था

ह्या विभागांत तुमकां गोंयचे न्यायवेवस्थेची गरजेची म्हायती मेळटली आनी उत्तर आनी दक्षीण गोंयांतल्या न्यायमुर्तींचीय म्हायती मेळटली. गोंयच्या उच्च न्यायालय आनी हेर न्यायालयांच्योय म्हत्वाच्यो वॅबसायटी हांगां पळोवंक मेळटल्यो.

 

 

न्यायवेवस्थेचो इतिहास

 

जिल्लो आनी हेर दुय्यम न्यायालयांचो कार्यालयीन वेळ आसता सकाळीं 9.30 ते दनपरां 1.00 आनी दनपरां 2.00 ते सांजे 5.00. मदीं 1.00 ते 2.00 जेवणाची सुटी आसता. न्यायालयाचो कार्यवेळः 10.00 ते 1.00 आनी 2.00 ते 5.00

 

कार्यक्षेत्र

  • मुळावें
  • अपील आयकुपी
  • खासा