Top


विधानसभा वांगडी

Profile Pic
०१-श्री. दयानंद रघुनाथ सोपटे
विधानसभा वांगडी
०१-मांद्रेंpio_contact_icon
(०८३२)२२४७७८८/+९१ ९१५८९४९५९६
pio_email_icon
mla[dot]mandrem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
चोनसाई ,पारकें, पेडण्या -गोंय पिन : ४०३५१२
Profile Pic
०२-श्री. मनोहर आजगांवकार
विधानसभा वांगडी
०२-पेडणेंpio_contact_icon
०८३२-२४१९५१९ / +९१९८२२३८८३६६
pio_email_icon
mla[dot]pernem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-पर्यटन
खेळां,मुद्रण आनी मुद्रण साहित्य,
राजभास विशी, भौशीक गाराणें
सचिवालय, गोंय सरकार
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
pio_fax_icon
०८३२ २४१९८५३
Profile Pic
०३-श्री. राजेश पाटणेकार
विधानसभा वांगडी
०३-दिवचलpio_contact_icon
+९१९०१११८३८३८
pio_email_icon
mla[dot]bicholim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घर क्र. ५०६, सुधा कॉलनी, बोर्डेम, दिवचल, गोंय
पिन ४०३५०४
Profile Pic
०४-श्री. नीळकंठ हळर्णकार
विधानसभा वांगडी
०४-थिवींpio_contact_icon
०८३२-६५१६०८३/+९१ ९८२२१५६०८३
pio_email_icon
mla[dot]tivim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
१ बी-६/एफ -२,प्रुडेन्शियल पॅराडायस
पेडडे, म्हापसा,बार्देझ,गोंय
पिन- ४०३५०७
Profile Pic
०५-श्री जॉशुआ पीटर डिसोझा
विधानसभा वांगडी
०५-म्हापशेंpio_contact_icon
(०८३२)२२६२०६५/+९१ ९६०४०२३३३३
pio_email_icon
mla[dot]mapusa[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
कामत गार्डन, दत्तवाडी, म्हापशें , बर्डेज, गोंय , पिन: ४०३५०७
Profile Pic
०६-श्री. विनोद पालयेंकार
विधानसभा वांगडी
०६-शिवोलीpio_contact_icon
+९१ ९१५८२५२७२७
pio_email_icon
mla[dot]siolim[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
०७-श्री. जयेश साळगांवकार
विधानसभा वांगडी
०७-साळगांवpio_contact_icon
+९१ ७७४५००४९९९
pio_email_icon
mla[dot]saligao[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
०८-श्री मायकल लोबो
विधानसभा वांगडी
०८-कळंगूटpio_contact_icon
+९१ ९८२२१४२२७२
pio_email_icon
mla[dot]calangute[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय- कोयर व्यवस्थापन
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, बंदर
ग्रामीण उदरगत
सचिवालय, गोंय सरकार
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
Profile Pic
०९-श्री रोहन खंवटे
विधानसभा वांगडी
०९-परवरीpio_contact_icon
+९१ ९८२२१२१५१५
pio_email_icon
mla[dot]porvorim[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
१०-श्री. ग्लेन टिकलो
विधानसभा वांगडी
१०-हळदोणेंpio_contact_icon
+९१ ९८२२१३०९८१
pio_email_icon
mla[dot]aldona[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
०-११३ ,फर्स्ट फ्लोर,गोम्स काताओ कॉम्पलेक्स ,राजवाडो,
म्हापसा,बार्देझ -गोवा
पिन -४०३५०७
Profile Pic
११-श्री.आतानासिओ मोंसेरात
विधानसभा वांगडी
११-पणजीpio_contact_icon
+९१ ९८२२१०००१०
pio_email_icon
mla[dot]panjim[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
१२-श्रीमती जेनिफर मोंसेरात
विधानसभा वांगडी
१२-ताळगांवpio_contact_icon
(०८३२)२४१९५३१/+९१ ९८२२९८००३३
pio_email_icon
mla[dot]taleigao[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय- महसूल
माहिती तंत्रज्ञान
श्रम आनी रोजगार
सचिवालय, गोंय सरकार
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
pio_fax_icon
(०८३२)२४१९८३६
Profile Pic
१३-श्री. आंतोनियु फेर्नांडीस
विधानसभा वांगडी
१३-सांताक्रुजpio_contact_icon
(०८३२)२४४६९९३/२४४६९९४/+९१ ९८२३०५७६७६
pio_email_icon
mla[dot]stcruz[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं. ११४३,सेगुंडो बैर्रो ,संता क्रूझ,
तिसवाडी-गोवा
Profile Pic
१४-श्री. फ्रांसिस्क सिल्व्हेयरा
विधानसभा वांगडी
१४-सांत आंद्रेpio_contact_icon
(०८३२)२२१८०९२/+९१ ९८२२१६८०९२
pio_email_icon
mla[dot]standre[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घर नं.३८/१,दांडी ,आगशी,
तिसवाडी ,गोवा
Profile Pic
१५-श्री. पांडुरंग मडकयकार
विधानसभा वांगडी
१५-कुंभारजुवेंpio_contact_icon
(०८३२)२४१९५१७/२४१९५१८/२४१९८१८/+९१ ९८२२१८०६४५
pio_email_icon
mla[dot]cumbarjua[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
१६-श्री. प्रवीण झांट्ये
विधानसभा वांगडी
१६-मयेंpio_contact_icon
(०८३२)२४२५१२०/+९१ ९८२२१०४८३८
pio_email_icon
mla[dot]maem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घर नं . ६९८,ला कंपाला कॉलनी ,मिरामार ,
पणजी ,गोवा .
पिन :४०३००१
Profile Pic
१७- डॉ प्रमोद सावंत
विधानसभा वांगडी
१७-सांखळीpio_contact_icon
(०८३२)२४१९५०१ / ९७६५५९९९२०
pio_email_icon
mla[dot]sanquelim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय- मुख्यमंत्री,गृह, अर्थ,कर्मचारीगण, दक्षता खात्याविशीं,जी.ए.डी.,नियोजन सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकन,सचिवालय, गोंय सरकार,पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
pio_fax_icon
(०८३२)२४१९८४६/(०८३२)२४१९८४०
Profile Pic
१८-श्री प्रतापसिंग राणे
विधानसभा वांगडी
१८-पर्येंpio_contact_icon
(०८३२)२२३८९८९/(०८३२)२३६२२२९/+९१ ९८२२१०३८३८
pio_email_icon
mla[dot]poriem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
'गोल्डन अक्रेस' , कुळां, साखळे. गोंय , पिन : ४०३५०५
Profile Pic
१९-श्री. विश्वजित प्र. राणे
विधानसभा वांगडी
१९-वाळपईpio_contact_icon
(O)(०८३२) २४१९५२१/(O)(०८३२)२४१९८२१/(R) (०८३२) २४६२८५६ / +९१ ९८२२५८८६२६
pio_email_icon
mla[dot]valpoi[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-भलायकी
उद्देग वेपार आनी वाणीज्य
महिला आनी बाल विकास
कारागीर प्रशिक्षण
गोंय सरकार सचिवालय
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
pio_fax_icon
(०८३२) २४१९८५४
Profile Pic
२०-श्री. गोविंद गावडे
विधानसभा वांगडी
२०-प्रियोळ (पिरवळ)pio_contact_icon
(O) (०८३२)२४१९५१३ / (R) (०८३२) २३३५४४७ / +९१ ९८९०९२८९४९
pio_email_icon
mla[hyphen]prio[dot]goa[at]nic[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-कला आनी संस्कृती
जमात कल्याण, नागरी पुरवण,
सहकार खात्याविशीं
गोंय सरकार सचिवालय
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
pio_fax_icon
(०८३२)२४१९८५०
Profile Pic
२१-श्री. रवी नायक
विधानसभा वांगडी
२१-फोडेंpio_contact_icon
(०८३२)२३१२६०८
pio_email_icon
mla[dot]ponda[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घर नं .९/२०१७/७,रविकिरण ,रविनगर खडपाबंद फोंडा गोवा
पिन :४०३४०१
Profile Pic
२२-श्री.सुभाष शिरोडकर
विधानसभा वांगडी
२२-शिरोडेंpio_contact_icon
(०८३२)२३०६८४१/+९१ ९८२२१२७९७५
pio_email_icon
mla[dot]shiroda[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
२३-श्री. रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकार
विधानसभा वांगडी
२३-मडकयpio_contact_icon
(०८३२)२४१९५३०/२४१९८२८/+९१ ९८२२१२४९९४
pio_email_icon
mla[dot]marcaim[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
२४-श्री मिलिंद नायक
विधानसभा वांगडी
२४-मुरगांवpio_contact_icon
(०८३२) २४१९८३१ / +९१ ९८२२४८८४९२
pio_email_icon
mla[dot]mormugao[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-शारी विकास,
समाज कल्याण,न्हंय येरादारी
प्रोव्हिदोरिया
गोंय सरकार सचिवालय
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१

Profile Pic
२५-श्री जुझे लुईस कार्लोस आल्मेदा
विधानसभा वांगडी
२५-वास्को द गामाpio_contact_icon
+९१ ९८२२१८५८१८
pio_email_icon
mla[dot]vasco[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं ०८ ,फर्स्ट फ्लोअर ,लक्ष्मी पेट्रोल पंपकडे ,मुंडवेल ,वास्को ,गोवा
पिन :४०३८०२
Profile Pic
२६-श्री. मॉविन गुदीन्य
विधानसभा वांगडी
२६-दाबोळेpio_contact_icon
(०८३२) २४१ ९४००/(०८३२) २४१९७४४/ +९१ ९८९०६०६२२८
pio_email_icon
mla[dot]dabolim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-येरादारी,
पंचायत,घर निर्माण
शिश्टाचार,विधिमंडळ कामकाज
गोंय सरकार
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
Profile Pic
२७-श्रीमती आलिना साल्डान्हा
विधानसभा वांगडी
२७-कुठ्ठाळीpio_contact_icon
(०८३२)२८८४०३९/+९१ ९८२२१६०९४१
pio_email_icon
mla[dot]cortalim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं ५८, विला साल्दान्हा लार्गो दि एस्तेसाओ
कासावलीम-गोवा
पिन :४०३७१२
Profile Pic
२८-श्री. विल्फ्रेड डिसा
विधानसभा वांगडी
२८-नुवेंpio_contact_icon
(०८३२)२७९०३४५/ +९१ ९८२२१३५३२४
pio_email_icon
mla[dot]nuvem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं ३१(३),नुवें डोंगोरीं ,सालसेट गोवा पि ओ माजोर्डा
पिन :४०३७१३
Profile Pic
२९-श्री आलेक्स लॉरेन्सो
विधानसभा वांगडी
२९-कुडटरींpio_contact_icon
(०८३२)२७८६२८४/२८५८१८९/+९१ ९८२२४८५३२७
pio_email_icon
mla[dot]curtorim[dot]gvs[at]nic[dot]in
pio_email_icon
घरं नं ८००,बतोरा ,कुडटरीं,साल्सेट गोवा
पिन :४०३७०९
Profile Pic
३०-श्री. विजय सरदेसाय
विधानसभा वांगडी
३०-फातोड्डेंpio_contact_icon
(०८३२)२४१९८२२/२४१९८८२/२४१९५२४/+९१ ९८२२१२३३९९
pio_email_icon
mla[dot]fatorda[dot]gvs[at]gov[dot]in
Profile Pic
३१-श्री दिगंबर कामत
विधानसभा वांगडी
३१-मडगांवpio_contact_icon
(०८३२)२७०४३२/ +९१ ९८२२१२९३३९
pio_email_icon
mla[dot]margao[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
फर्स्ट फ्लोअर ,संरित अपार्टमेंट्स ,जमा मस्जिदकडे ,मडगांव ,साऊथ गोवा
पिन :४०३६०१
Profile Pic
३२-श्री. चर्चिल आलेमांव
विधानसभा वांगडी
३२-बाणावलीpio_contact_icon
(०८३२)२७७०९३४ / +९१ ९९२३९४४४९९
pio_email_icon
mla[dot]benaulim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं १५०,नोवांगुळली वार्का ,साल्सेट ,गोवा
पिन :४०३७२१
Profile Pic
३३-श्री. लुइझिन्य फालेरो
विधानसभा वांगडी
३३-नावेलीpio_contact_icon
(०८३२)२७३१७७९ / +९१ ९८२२१९८४१४
pio_email_icon
mla[dot]navelim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं १४/सी ,लुचेल कमीनहो दि मॉन्ट ,बोर्डा ,मडगांव गोवा
पिन -४०३६०१
Profile Pic
३४-श्री. क्लाफासियो डायस
विधानसभा वांगडी
३४-कुंकळ्ळीpio_contact_icon
(०८३२)२८६६६८५/+९१ ९८२२४८५५०३
pio_email_icon
mla[dot]cuncolim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं . १५१,अग्रामोरोड,पारोडा ,गोवा
पिन -४०३७०३
Profile Pic
३५-श्री. फिलिप नेरी रोड्रीगीस
विधानसभा वांगडी
३५-वेळ्ळींpio_contact_icon
(०८३२)२४१९८२७/२४१९५२७ / +९१ ९८२२१९८००९
pio_email_icon
mla[dot]velim[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-उदकां स्त्रोत खाते
मत्स्यवर्धन,कायदेशीर मापशास्त्र
गोंय सरकार
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
Profile Pic
३६-श्री चंद्रकांत कवळेकार
विधानसभा वांगडी
३६-केपेंpio_contact_icon
(०८३२) २४१९८१७ / +९१ ९८२२१३७४८०
pio_email_icon
mla[dot]quepem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-शार आनी नगर नियोजन,
कृषी,पुराभिलेख संग्रह
पुरातत्व शास्त्र,फॅक्टरीज ऍण्ड बॉयलर्स
गोंय सरकार सचिवालय
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
Profile Pic
३७-श्री निलेश काब्राल
विधानसभा वांगडी
३७-कुडचडेंpio_contact_icon
(०८३२)२४१९५१२ / +९१ ९८२२१०३२९२
pio_email_icon
mla[dot]curchorem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-वीज
पर्यावरण,अपारंपारीक ऊर्जा,
कायदो न्यायाधिकरण
गोंय सरकार सचिवालय
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
pio_fax_icon
(०८३२) २४१९८४९
Profile Pic
३८-श्री. दीपक प्रभू पावसकार
विधानसभा वांगडी
३८-सावड्डेंpio_contact_icon
(०८३२) २४१९५२३/(०८३२) २४१९५२४/(०८३२) २४१९८२२/ +९१ ९८९०३१४२००
pio_email_icon
mla[dot]sanvordem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
मंत्री कार्यालय-भौशीक बांदकाम,
हस्तहकला कपडो आनी काथो,
स्थलविवरण कोश
गोंय सरकार सचिवालय
पर्वरी-गोंय
पिन- ४०३५२१
pio_fax_icon
(०८३२) २४१९८५५
Profile Pic
३९-श्री. प्रसाद गांवकार
विधानसभा वांगडी
३९-सांगेंpio_contact_icon
(०८३२)२६०४४१२ / +९१ ९०११२३००१३
pio_email_icon
mla[dot]sanguem[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
शॉप नं . ४,रोझा मारिया अपार्टमेंट,कर्नाटका बँक समोर,
सांगें-गोवा
Profile Pic
४०-श्री. इजिदोर फेर्नांडीस
विधानसभा वांगडी
४०-काणकोणpio_contact_icon
(०८३२)२६४०३१९/२४६११७२/ +९१ ९८२२१०१९७२
pio_email_icon
mla[dot]canacona[dot]gvs[at]gov[dot]in
pio_email_icon
घरं नं ६७१,पेडडे,लोलीए काणकोण-गोंय
पिन-४०३७२८