Top


येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
योवजण्यांची वळेरी
English (93 KB) download Date: 11/02/2020
नुस्तेकारांखातीर कल्याण येवजण्यो
English (94 KB) download Date: 27/11/2019