Top


येवजण्यो

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी येवजण्यो दिल्यात.

येवजण्यो वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
बर्सरी येवजण
English (127 KB) download Date: 17/10/2019
अनाथांखातीर दयानंद बांदोडकर येवजण
English (160 KB) download Date: 17/10/2019
विज्ञान शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवपी येवजण
English (330 KB) download Date: 17/10/2019
अनुदान-देणगी / अनुदान नाशिल्ली संस्थांक साधनसुविधांच्या दुरुस्ती/ अद्ययावतीकरण करपाक सॉफ्ट कर्जाची येवजण
English (132KB) download Date: 17/10/2019
उत्कृष्ट राज्य शिक्षक पुरस्कार उच्च शिक्षण येवजणीन-२०१८
English (160KB) download Date: 17/10/2019
गोंयच्या सरकारी व सरकारी सहाय्यक महाविद्यालयांन प्रशिक्षित समन्वयक पूर्वणीची येवजण
English (56.8KB) download Date: 17/10/2019