Top

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांक लागपी नेम दिल्यात.

नेम वाचपा खातीर खातें वेंचून काडात
गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळ-नेम
कोंकणी  download Date: 18/07/2019