Top


आदेश आनी परिपत्रकां

ह्या पानाचेर गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी जारी केल्ले आदेश आनी परिपत्रकां मेळटलीं.

आदेश आनी परिपत्रकां खातीर खातें वेंचून काडात
परिपत्रक - महाविद्यालय / विद्यापीठ कार्यालय कर्मचारी ७ जून २०२१ पासून त्यांच्या संबंधित कार्यालत उपस्थित आसपाचो आदेश
English (645 KB) download Date: 04/06/2021
परिपत्रिका - उच्च शिक्षण संचालनालय अंतर्गत आशिल्ल्या सगळी शैक्षणिक संस्था फुडलो आदेश येत पर्यंत बंद आसतले
English (832 KB) download Date: 27/04/2021
२१ नोव्हेंबर २०२० च्यान धावी आनी बारावीची शाळा परत सुरू करची
English (1 MB) download Date: 10/11/2020
परिपत्रक – सगळी शैक्षणिक संस्था बंद,शिकयणाऱ्यानी व न-शिकयणाऱ्यानी घरातल्यान काम करप – उच्च शिक्षण खाते
English (125 KB) download Date: 21/03/2020
गोंय विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां बंद -उच्च शिक्षण खातें
English (267 KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक No. 1 / COVID 19 / ACAD 2 / ३ तारीख : १५ /०३/२०२० चें शुध्दीकरण - उच्च शिक्षण विभागा विशींभलायकी
English (168KB) download Date: 14/03/2020
परिपत्रक - तारीख :१५/०३/२०२० गोंय विद्यापीठ आनी ताच्या नियंत्रणात आशिल्ली महाविद्यालयां बंद दवरुपाखातीर -उच्च शिक्षण विभागा विशीं
English (267KB) download Date: 14/03/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयाचे नेट / एसईटी मेंटरिंग प्रोग्राम २०२० चे परिपत्रक
English (335 KB) download Date: 19/02/2020
परिपत्रक -उच्च शिक्षण विभाग, तारीख -१५/०४/२०१९
कोंकणी  download Date: 15/04/2019
दि .15-04-2019 रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयाद्वारे परिपत्रक