Top

सोसायटीची नोंदणी

कोऑप सोसायटींची नोंदणी करपाक, विहित फॉर्म अ हातूंत अर्ज करपाक जाय, जो अपेक्षेप्रमाण भरिल्लो आनी कमीत कमी १० सदस्यांनी सही केल्लो, आनी गृहनिर्माण संस्थांक ५ सदस्य आसपाक जाय. अर्जा बरोबर सकल दिल्ले दस्ताऐवज लावपाक जाय:-

 

सोसायटीच्या प्रस्तावित कायद्याच्यो चार प्रती.

बॅंक वा बॅंकां कडल्यान प्रमाणपत्र, जाचे भितर प्रस्तावीत सोसायटीचें बाकी रिण बरयील्लें आसपाक जाय.

जाणी भाग भांडवल तशेंच प्रत्तेकान दिल्ल्या रकमेत वाटो आशिल्ल्या आनी प्रवेश फी भरिल्ल्या व्यक्तींची यादी.

आर्थीक दृष्टीन सोसायटीची कामा कशी चलतली आनी सोसायटी कडल्यान स्थावर मालमत्तेच्या ताब्याचो योजना कसो विचार करतली, प्रस्तावित स्थावर मालमत्ता खरेदि, मेळयील्ली, आनी हस्तांतरित केल्लें वर्णन दाखवपी योजनेची प्रत.

जाहिरातदाराच्या बसकांत पास केल्ल्या फायल रेसोल्युशनाची एक प्रत मुखेल जाहिरातदाराच्या नेमणूकेन आनी जाहिरातदारांनी अपेक्षेप्रमाण सही केल्ली.

 

वयलीं कागदपत्रां सहाय्य्क निबंधक जाच्या अधिकार क्षेत्रा खाला अर्जदाराली सोसायटी येता ताजे कडेन सादर करपाक जाय.

संबंधित कायद्याच्या कलम ५ नुसार अश्यो सोसायटी ह्या कायद्या खाला सहकारी सोसायटी म्हण नोंदणी करपाक जाता जें सहकारी सिद्धांतान स्वयं सेवेन आनी एकामेकाच्या आधारान ताज्या सदस्यांच्या सामाजिक आनी आर्थिक उदरगते खातीर ताजे कायदे पुरयता.

 

सांगिल्ल्या कायद्यांतल्या कायदो ८ नुसार, निबंधक सोसायटींचें वर्गीकरण सकल दिल्ल्या खंयच्याय एका वा दुसर्याय वर्गांत करपाक शकता.

 

 • कृषी वितरण सोसायटी.
 • कृषी सेवा सहकरी सोसायटी.
 • एपेक्स सोसायटी.
 • ग्राहक सहकारी सोसायटी.
 • सहकारी बॅंक.
 • सहकारी शेती सोसायटी.
 • सहकारी गृहरचना सोसायटी.
 • प्रोसेसींग सोसायटी.
 • उत्पादन सोसायटी.
 • संसाधन सोसायटी.
 • उपसा सिंचन सोसायटी.
 • सर्वसाधारण सोसायटी

 

कोऑप सोसायटीच्या नोंदणी खातीर वा कसल्याय सल्लो/ मार्गदर्शन / स्पष्टीकरण वा कसलीय कागाळ मांडपाक सोसायटी संबंधित कार्यालयां जाचे अधिकार क्षेत्रा खाला तीं कार्यरत आसात ताजे कडेन संपर्क साधपाक शकतात..