Top

विजेचें बिल

चेकान दैय दियात

 
बिलाचें दैय चेकान करपाक जाता, पूण तो बिलींग स्टेशना कडल्या बॅंकांकडेनच काडिल्लो आसपाक जाय (म्हळ्यार स्थानिक कार्यालय). चेक/डि.डि मुखेल विद्युत अभियंताच्याच नावान काडपाक जाय आनी ताका स्थानिक कार्यालयांत धाडात. चेक/डि.डि बरोबर बिलय धाडपाक जाय. वेळान केल्ले दैयाचे आनीक कसलेय दंड बी आसल्यार ते चेकान नमुद केल्ल्या रकमेंत दाखवपाक जाय.