Top

वाहन चलवपाक दाखलो

प्रत्तेक मनीस जाका मोटार वाहन चलवपाची इच्छा आसा ताजे कडेन तो जें मोटार वाहन चलवपाक सोदता ताजो वाहन चलवपाचो परवनो आसप हें आवश्यक आसा.

दोन तरेचे वाहन चलवपाचे परवाने जारी करतात:

 

 • नवशिको परवानो: हो तात्पुरतो परवानो आसता जो स म्हयने वैध आसता आनी तो नागरिकांक ते जेन्ना मोटार वाहन चलवपाक शिकतात तेन्ना दितात.
 • स्थायी परवानो: नवशिको परवानो जारी करतात त्या तारखे पासून एक म्हयनो सोपतकच तो व्यक्ती स्थायी परवान्याक पात्र ठरता.
 • १८ वर्सां पूर्ण जाल्ल्या व्यक्तीक मोटर सायकल आनी ल्हव मोटार वाहना चलवपाचो परवानो मेळपाक शकता.
 • २० वर्सां पूर्ण जाल्ल्या व्यक्तीक व्यावसायिक आनी ल्हव वाहतूक वाहन जशें मोटर सायकल, टेक्सी, ऑटो रिक्षा, पिकप, आदी. चलवपाचो परवानो मेळपाक शकता.
 • १६ वर्सां पूर्ण जाल्लो पूण १८ वर्सां सकयल्या व्यक्तीक ५० c.c परस कमी मोटार सायकल चलवपाचो परवानो मेळपाक शकता.
नवशिको परवान्याच्या अर्जदारान तो रावता थंयच्या येरादारी सहाय्य्क संचालका कडेन संपर्क साधपाक जाय आनी योग्य रितीन भरिल्लें फॉर्म २ (रु. ५/-) सुपूर्त करपाक जाय. अर्ज फॉर्मांत दाखयल्या प्रमाण सगळे दस्ताऎवज , त्वरित व्यावस्था करपाच्या अर्जा सयत सादर करपाक जाय.
विभागान नवशिको परवान्याची सेवा संगणकीकृत केल्या आनी R.T.O. काउंटर आनी पणजी, बिचोली, फोंडा, मडगांव आनी वास्कोच्या म्हायती घरांतल्यान हि सेवा लोकां मुखार दवरल्या.
स्थायी वाहन चलवपाच्या परवान्याचें अर्ज फॉर्म ४ (रु. ५/-) हांतूंन सांगिल्ल्या सगळ्या दस्ताऎवजां सयत दिवपाक जाय. जर अर्जदाराकडेन एका वर्गाचें वाहन चलवपाचो परवानो आसा आनी ताका दूसर्याप एका वर्गाचें वाहन चलवपाचो परवानो काडपाक जाय तर ताणें फॉर्म ८(रु. ५/-) हांतूंत अर्ज करपाक जाय.

नवशिको परवानो दिवपाक वा परतून काडपाक फॉर्म २ हांतूंत अर्ज करपाक जाय आनी सकल दिल्ले दस्ताऎवज ताजे बरोबर दिवपाक जाय.

 

 • वैजकी प्रमाणपत्र [फॉर्म 1-अ]
 • वयाचो पुरावो
 • निवासी पुरावो
 • अर्जदाराच्या हालींच्या पारपोर्ट आकाराच्या फोटोची तीन प्रती
 • योग्य फी
 • वाहतुकी खातीर वाहनाचो अर्जा बाबतींत अर्जदाराकडेन आशिल्लो वाहन चलवपाचो परवानो.
 • कमी वर्साच्या भुरग्यान केल्ल्या अर्जा वेळार ताज्या पालक वा संरक्षकाची संमती. गियर नाशिल्ली मोटर सायकल चलवपाक नवशिको परवानो अर्जा वेळार अर्जदाराच्या पालक वा संरक्षकान अर्जाचेर सही करपाक जाय.

प्राथमिक चाचणी

 

नवशिको परवान्याच्या प्रत्तेक अर्जदारान लायसन्सिंग प्राधिकार्यार मुखार तो सांगता त्या दिसा, जाग्यार आनी वेळार एका चाचणे खातीर स्व:ता हाजीर रावपाक जाय आनी अर्जदाराकडेन सकल दिल्ल्या गोष्टींचें पुरेसे ज्ञान आनी समज आसा हाजी खात्री त्या अधिकार्या क करुन दिवपाक जाय:
 

 • कलम ११८ खाला केल्ल्या वाहतूक चिन्हां, वाहतूक सिग्नलां आनी रस्तो नियंत्रण कायदे
 • चलवप्याचें कर्तव्य जेन्ना ताज्या वाहनाच्या अपघाता वेळार कोणाकय मरण वा दुखपत जाता वा तीसर्याा पक्षाच्या मालमत्तेची हनी जाता.
 • मानवरहित रेल्वे क्रोसिंग क्रोस करतना घेवपाची काळजी, आनी
 • मोटार वाहन चलयतना बरोबर घेवपाचे दस्ताऎवज.

स्थायी परवानो दिवपाक वा परतून काडपाक फॉर्म २ हांतूंत अर्ज करपाक जाय आनी सकल दिल्ले दस्ताऎवज ताजे बरोबर दिवपाक जाय.

 • वैजकी प्रमाणपत्र [फॉर्म 1-अ]
 • वयाचो पुरावो
 • निवासी पुरावो
 • अर्जदाराच्या हालींच्या पारपोर्ट आकाराच्या फोटोची तीन प्रती
 • योग्य फी

प्राथमिक चाचणी

 

दस्ताऎवजांच्या तपासणी उपरांत, अर्जदाराक वाहन चलवपाची परिक्षा दिवची पडता जाचे खातीर ताका ताजें वाहन बरोबर हाडपाक पडता. अर्जदाराच्या चलवपाच्या कौशल्याची परिक्षा घेतात, वाहना कडेन वळख, ट्रेफिक नियम आनी नियंत्रणा बद्द्ल म्हायती आनी वाहन प्रणाली आनी सुरक्षे विशींय विचारपाक शकतात

३०.०० /-
नवशिको परवानो
४०.०० /-
स्थायी ड्रायव्हिंग परवानो
२००.००/-
स्थायी ड्रायव्हिंग परवानो (लेमिनेटेड कार्डान)