Top

लग्नाचें प्रमाणपत्र

लग्नाच्या वया वेलो भारतिय नागरिक ( व्हकलेक १८ वर्सां आनी न्हवर्यामक २१ वर्सां ), जीवंत घोव वा बायल नाशिल्लो, मानसिक रोग नाशिल्लो आनी प्रतिबंधक संबंधाचो अंश नासतना योग्य संबंधाचो उद्देश आशिल्यान लग्नाच्या नोंदणेक अर्ज करपाक जात. प्रतिबंधक संबंधात येतात ते सकल दिल्यात:

 

अर्ध वा एकोदर रगत तशेंच जातिवंत.
अनौरस रगताचें नातें तशेंच कायदेशीर.
पोसकें घेतील्लें नतें तशेंच रगताचें.

 

 

दोन मनीस एकामेकाकडेन पूर्ण रगतान संबंधीत आसात अशें म्हणतात जेन्ना ते एकाच बायलेच्या समान पितरा पासून आयिल्ले वंशज आसात आनी अर्ध रगत म्हळ्यार ते समान पितरापासून पूण वेगवेगळ्या बायलेपासून आयिल्ले वंशज आसता.
 
दोन मनीस एकामेकाकडेन एकोदर रगतान संबंधीत आसात अशें म्हणतात, जेन्ना ते समान पितरापासून पूण वेगवेगळ्या घोवापसून आयिल्ले वंशज आसता.

 • पक्षाक (न्हवरो आनी व्हकल) नोटिस दिता त्या दिसा साकून कमीत कमी तीस दिस तरी दोनय पक्षां मदलो एक तरी पक्ष रावता त्या जिल्ह्याचो लग्न अधिकार्यािकडेन, दूसर्याय शेड्यूलांत दिल्ल्या फॉर्मा प्रमाण लेखी नोटिस दिवची पडता. ह्या नोटिसी बरोबर पक्षांचे एक एकठांय एफिडेविट विहित स्वरुपांत लग्न अधिकार्यापच्या कार्यालयांत दिवचें पडता.
 • पक्षांकडल्यान अपेक्षेनुसार भरिल्लो अर्ज प्राप्त केल्या उपरांत लग्न अधिकारी न्हवरो आनी व्हंकलेच्या घरांतल्या जिल्ह्यांतल्यान लग्न अधिकार्यापक एका म्हयन्याभितर कसलेय दावे आनी विरोध आसल्यार कळित करपाची एक नोटिस जारी करता (नोटिस बोर्डाचेर एका प्रती बरोबर).
 • घरातल्या जिल्ह्यांतले लग्न अधिकारी, संबंधीत सगळे, जशे पालक, नातलग आदींची म्हायती व्हडा प्रमाणात प्रसिद्ध करता जाचे खातीर कसलेय दावे आनी विरोध जर आसा तर तो संबंधीत घरातल्या जिल्हो लग्न अधिकार्यााकडेन दाखल करपाक शकता.
 • जर घरातल्या जिल्ह्यातल्या लग्न अधिकार्यागकडल्यान दिल्ल्या एका म्हयन्याच्या मुदती भितर कांयच दावे आनी विरोध आयलेना जाल्यार विशेष लग्न कयदो १९५४ च्या खाला तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लग्न अधिकार्या च्या न्यायालयांत लग्नाची नोंदणी जाता आनी लग्न धार्मिक विधीन साजरें जाता.

हिंदू रिती नुसार जे अर्जदार लग्न करतात त्या अर्जदारांक हिंदू लग्न कायदो १९५५(कलम ८) खाला तांच्या लग्नाची नोंदणी, लग्न जातकच एका म्हयना भितर विहित फॉर्मान लग्नाच्या पुराव्या सयत उप निबंधक कार्यालयांत अर्ज करुन मेळवपाक शकतात.

जिल्हा दंडाधिकारी आनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतल्या लग्न अधिकार्यााक (चडसो, अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी आनी जिल्हाधिकारी) लग्न अधिकारी म्हण नियुक्त केलां.

विशेष लग्न कायदो १९५४ खाला सकयल दिल्ले दस्ताऎवज जाय पडतात:

 

 • विहित अर्ज फॉर्म (नोटिस) कलम ५ खाला, संभाव्य न्हवरो आनी व्हकले खातीर वा कलम १५ घोव आनी बायले खातीर.
 • दोनय अर्जदारान विशेष लग्न फॉर्म क्र. २ (III शेड्यूल) एकठांय जाहीरनामो करपाक जाय.
 • कलम ५ खाला संभाव्य न्हवरो आनी व्हकले खातीर वा कलम १५ खाला घोव आनी बायले खातीर एफिडेविट.
 • लग्न प्रमाणपत्र जारी करपाक आकारील्ली फी म्हणून रु. ४५/- ट्रेजरी चलनान जमा करपाचे.

 

संबंधीत फॉर्मां जिल्हो दंडाधिकारी आनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांत रु. १०/- नी विकतात. जर पक्षांनी तांच्या आवारांत लग्न धार्मीक विधीन करपाक विनंती करता आनी तें लग्न अधिकार्याजन मान्य केलें जाल्यार रु. १४५/- ची फी ट्रेजरी चलन स्वरुपान जमा करपाक जाय.

 

हिंदू लग्न कायदो १९५५(कलम ८) खाला सकयल दिल्ले दस्ताऎवज जाय पडतात:

 

 • नागरिकत्वाचो पुरावो
 • वयाचो पुरावो
 • लग्नाच्या धार्मीक विधीचो पुरावो (आमंत्रण कार्ड/भटजी कडल्यान प्रमाणपत्र)
 • रु. ११०/- ची फी, रोख रकमेन, लग्न प्रमाणपत्र जारी करपाक

 

संबंधित फॉर्मां उप निबंधक कार्यालयांत उपलब्ध आसात. हिंदू लग्न कायद्या खाला प्रमाणित लग्न प्रमाणपत्र रु. १००/- च्या किमतीन उप निबंधक कार्यालयन उपलब्ध आसात.

लग्नाची नोटिस जारी करपाक अर्ज फॉर्मा उपलब्ध आसात, दर्शवपी एफिडेवीट कलम ५ खाला, लग्नाची नोंदणी करपाक एफिडेवीट कलम १५, आनी विशेष लग्नाची नोंदणी करपाक फॉर्म.

 

Receipt of objection

 
कसलोय विरोध आयलो जाल्यार, लग्न अधिकारी, लग्न करपाक परवानगी दिना, जेमेरेन तो ह्या विरोधाची चवकशी करुन विरोधाच्या गुणवत्ते नुसार वा त्या मनशान विरोध काडतकच निर्णय घेता. लग्न अधिकार्या क विरोध येतकच ३० दिसां भितर चवकशी पूर्ण करपाक आवश्यक आसा.

 

विरोधाक समर्थन

 

जर लग्न अधिकारी विरोधाचें समर्थन करुन लग्न करपाक नकार दिता, जाल्यार नकार मेळतकच ३० दिसां भितर लग्नाच्या हेतूच्या दोनय पक्षांक, जिल्हो न्यायालयान एक अपील दिवपाक पडता, जाचो ह्या अपीलीवेलो निर्णय हो अंतीम आसतलो आनी लग्न अधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजून काम करता.