Top

रेशन कार्ड

संबंधित तालुक्याचो मामलेदार .

अर्जदारान ताजो/तीजो अर्ज, अर्जदार कायमचो रावता थंयच्या संबंधित तालुक्याच्या मामलेदारा कडेन, खंयच्याय कामाच्या दिसा दिवपाक जाता आनी ताजी पावती घेवपाक जाता.

अर्जदाराक पावतीचेर मुद्रण केल्ली ताज्या/तीज्या प्रमाणपत्राची डिलिव्हरी तारिख दितात.

खाली पेपराचेर विहित घोषणापत्र फॉर्मान अर्ज करात. (एनेक्सचर एच).

पयलीं जंय रेशन कार्ड केल्लें थंयच्या संबंधीत तालुका मामलेदाराकडल्यान रद्द केल्लें प्रमाणपत्र लायात.

जर रद्द केल्लें प्रमाणपत्र ना, जाल्यार एक फोटोग्राफ आनी अर्जदार आनी ताजें कुटुंब सदस्य जर आसात तांचे कडेन गोंयांत तशेंच भारतात खंयच रेशन कार्ड ना हें सांगपी एक एफिडेवीटा सयत अर्ज करात.

अर्ज संबंधित तलाठ्याकडेन तपासाक आनी अहवाला खातीर दितात.

नवें रेशन कार्ड ७ दिसां भितर जारी जाता.

खाली कागदार अर्ज करात.

संबंधित रास्त भावाच्या दुकाना कडल्यान प्रमाणपत्र बरोबर दियात.

कुटुंब सदस्य, रावता तो नामो आनी डुप्लीकेट रेशन कार्ड कित्याक जाय ताजें कारण हे तपशील दिवपी एक एफिडेवीट बरोबर दियात.

ट्रेजरीन जमा केल्ले रु. १/- च्या चलनाची एक प्रत जोडात.

रास्त भावाच्या दुकाना कडल्यान अहवाल मेळतकच ७ दिसां भितर डुप्लीकेट रेशन कार्ड जारी करतात.

रेशन कार्डावेले नांव मृत्यू जातकच आनी/वा त्या मनशाक कार्डावेलें ताचें नांव काडपाक जाय तेन्ना नांव रद्द करपाक जाता.

 

रद्द करपाक जाय त्या मनशाचें नांव खाली पेपरार बरोवन अर्ज करात.

मृत्यू वेळार, कुटुंबाच्या मुखेलान मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करपाक जाता.

मूळ रेशन कार्ड भितर घालात.

रेशन कार्डावेलें नांव काडतकच दोन दिसां भितर रद्द केलां म्हण प्रमाणपत्र दितात.

ह्या सेवेक कसलीय फी घेनात.