Top

राज्य रोजगार एक्सचेंजांत नोंदणी करात

वेवसायिक आनी कार्यकारी मानकांची योग्यता आशिल्ल्या उमेदवारांनी संबंधित जिल्ह्यातल्या रोजगार एक्सचेंजांनी तांच्या शैक्षणिक पात्रतायेचे तपशील दिवपाक जाता.

अनुभव आशिल्ल्या उमेदवारानी नोकरीदात्या कडल्यान अनुभव प्रमाणपत्र मेळतकच रोखडेंच तांच्या अनुभवाची नोंदणी रोजगार एक्सचेंजा कडेन करपाक जाय.

रोजगार एक्सचेंजा मार्फत नेमणूक केल्ल्या उमेदवारान, काम सोडतकच त्या तारखे साकून ९० दिसां भितर रोजगार एक्सचेंजाक काम सोडलां हाजी खबर दिवपाक जाय, आनी ताजें नांव रोजगार एक्सचेंजांक परतून नोंदणी करपाक पात्र जावपाक जाय.

जे लोक पयलींच नोकरी करतात तांका तांच्या सद्याच्या नोकरदात्या कडल्यान ” नो ऑब्जेक्शन प्रमाणपत्र” मेळवन योग्य आनी बरी संधी सोदपाक तांच्या उच्च शिक्षणाची नोंदणी करपाची तरतुदय आसा.

अगरताला हांगा एक स्वतंत्र रोजगार एक्सचेंज आसा, जी अपंग लोकांक रोजगार सेवो दिता. जिल्ह्यातलें रोजगार एक्सचेंज आनी सगळ्या उप विभातले रोजगार एक्सचेंज ब्युरो हेय बी राज्यांत ह्या हेतून काम करतात.

उमेदवाराक तीन वर्सान एकदा तांच्या नोंदणीचें नूतनीकरण करपाक जाय. जर उमेदवार ह्या वेळे भितर नूतनीकरण करपाक अपेशी जालो जाल्यार तो फुडल्या दोन म्हयन्या भितर नूतनीकरणाक अर्ज करपाक शकता. आता सद्याक ऑनलायन नोंदणी सुविधा उपलब्ध ना.

उमेदवारांक ताजे/तीजें रोजगार एक्सचेंज कार्ड तांच्या कायमच्या नाम्यांत काम करपी रोजगार एक्सचेंजांतल्यान हस्तांतरीत करपाची सूट आसा आनी सक्षम अधिकार्यायन दिल्लें रहवासी प्रमाणपत्र दिवप गरजेचें आसा. खंयचोय सरकारी अधिकारी जो हस्तांतरणाच्या ऑर्डरी खाला आसा ताणेय बी ताज्या नव्या जाग्यावेल्या पोस्टिंगाचेर ताचें रोजगार एक्सचेंज हस्तांतरीत करपाक अर्ज करपाक जाता.

  • वय/ नागरिकत्व दखवपी पुरावे
  • जर दुसर्या जाग्यार स्थलांतर जाला जाल्यार पयलींच्या मतदार यादींतली नोंदणीचो आवश्यक पुरावो.