Top

मोटार नोंदणी

नोंदणी प्रक्रियेंत पयलीं येरादारी स्थानिक कार्यालयांतलो तपासणी अधिकारी मोटार गाडयेची तपासणी करता आनी मागीर ताजी नोंदणी करता. नोंदणेक लागपी दस्ताऐवजांची यादी सकल दिल्या:

 

सारखें भरिल्लें फॉर्म २०

 

मोटार विकप्यान दिल्लें फॉर्म २१ (विक्री प्रमाणपत्र)

 

तयार करप्यान दिल्लें फॉर्म २१ ( रस्तो योग्यता प्रमाणपत्र)

 

वैध मोटार विमा पॉलिसी / कव्हर नोटाची साक्षांकित प्रत

 

मोटार ज्या नाम्यार नोंद करपाक जाय त्या नाम्याच्या पुराव्याची साक्षांकित प्रत.

 

मालका कडल्यान सहि केल्लो फॉर्म ३४ आनी G.I.R. क्र. / पेन क्र. , फायनेन्सर, जर मोटार रिण काडुन घेतल्या जाल्यार हाजी साक्षांकित प्रत.

एकदांच भरपाचो रोड कर

 

नोंदणीक लागपी फी.

 

 

नोंदणी क्रमांक दितकच, अर्जदाराक त्याच दिसा एक फी स्लिप दितात, आनी झोनल कार्यालय वयली कागदपत्रां दवरता. नोंदणी फी स्लिप नोंदणी प्रमाणपत्र मेळ म्हणसर नोंदणी पुरावो म्हण दवरपाक जाता. नोंदणी फी स्लिप जमा करतकच ताज्या दुसर्याण दिसा नोंदणी प्रमाणपत्र फॉर्म २३ मेळता.

येरादारी विभाग, गोंय सरकार, तशेंच उप येरादारी आयुक्ताचें कार्यालक(राज्य स्तरार) आनी जिल्हा येरादारी अधिकारी(३ संख्या) हे ह्या सेवेचो प्रदाता आसात.