Top

मृत्यू प्रमाणपत्र

अर्जदारान मृत्यूची नोंदणी करपाक आनी मृत्यू प्रमाणपत्र मेळवपाक, अर्जदार कायमचो रावता थंयच्या उप विभागीय दंडाधिकार्याणच्या कार्यालयांत स्थित आशिल्ल्या ई सुविधा केंद्रांतल्यान खंयच्याय कामाच्या दिसा ताजो/तीजो अर्ज दिवपाक जाता. अर्जदाराक डिलिव्हरी तारिख दाखवपी ताजी फेरपावती दिली जाता.
नाजाल्यार, अर्जदार, ब्लोक विकास अधिकारी, नगर पंचायताचो कार्यकारी अधिकारी, आगर्ताला म्हनगरपालिकेचो कार्यकारी अधिकारी वा वैजकी अधिक्षक/ राज्याचो/ जिल्हो/उप विभागीय होस्पिटल जंय लागू जाता थंय, मृत्यू नोंदणी आनी प्रमाणपत्राचें अर्ज दिवपाक शकता.
वेळान केल्ल्या नोंदणी खातीर, जारि करपी प्राधिकारी, ताज्या निर्णयाचेर अवलंबून, संबंधित तहशील/महसूल निरीक्षक/ उप जिल्हाधिकारी कडल्यान अर्ज गुणवत्तेचेर आधारीत फिल्ड चवकशी सुरू करपाक शकता. योग्य पडताळनी नंतर, संबंधित अधिकारी अर्जदाराक मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करपाक शकता.

गोंयांत, जिल्हो दंडाधिकारी आनी जिल्हाधिकार्यायक मृत्यूचो जिल्हो निबंधक म्हण नेमणूक करतात आनी उप विभागीय दंडाधिकारी/ब्लोक विकास अधिकार्या्क मृत्यूचो अतिरिक्त निबंधक म्हण नेमणूक करतात. ह्या खेरिज, अगरतळा नगरपालिकेचो/नगर पंचायतीचो कार्यकारी अधिकारी आनी राज्य/जिल्हो/उप विभागीय होस्पिटलाचो मुखेल हांकाय बी मृत्यूचे निबंधक आनी मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करपी अधिकारी म्हण सूचीत केलां.

 

मृत्यूच्या नोंदणी खातीर विविध संस्था सकल दिल्यात:

 

  • उप विभगीय दंडाधिकार्यावच्या कार्यालयांतलीं ई-सुविधा केंद्रां: १५
  • म्हानगरपालिका:१ आनी नगर पंचायती: १३ ग्रामीण विकास ब्लोक्स: ४०
  • राज्य, जिल्हो, आनी उप विभागीय होस्पिटलां: १५
सकल दिल्ली दस्ताऎवजांची दर्शवपी यादी, अर्जदाराच्या मृत्यू नोंदणी आनी प्रमाणपत्र मेळवपाच्या दाव्याची पात्रताय अधोरेखीत करता:

 

  • दोगांय भितल्ल्या एका तरी पालकाचें नागरिकत्व (अनिवार्य)
  • प्रधानाचें प्रमाणपत्र
  • दोतोराचें प्रमाणपत्र / होस्पिटल डिसचार्ज प्रमाणपत्र
  • तहशील चवकशी

वेळान केल्ल्या नोंदणेवेळार, न्यायालयीन दंडाधिकारी कडल्यान, मृत्यूची तारिख आनी जागो दाखवपी प्रतिज्ञापत्रय जाय पडता..

मृत्यूची घटना घडले उपरांत २१ दिसांनी पूण ३० दिसां भितर ताजी नोंदणी करपाक जाय. विलंब फी म्हण फक्त रु. २/- आनी रु. ५/- एक वर्स काळमेरेन लागू जावपाक शकता. घटना घडतकच एका वर्सा मागीर नोंद केल्ल्या खंयच्याय घटनेक विलंब फी म्हण रु. १०/- लागू जावपाक शकता.

साधारणपणे सात वर्सां काळा मेरेन अश्रुत आशिल्ल्या मनशाक मेला म्हण धरतात. ह्या मृत म्हण धारणा आनी घटनेची जागा संबंधित न्यायालय/ अधिकारी तोंडी आनी कागदी पुराव्याच्या आधारार ठरयता आनी न्यायालयाच्या घोषणेच्या खटल्याचेर तारिख आनी जागो आधारित आसता.