Top

मतदारयादी

मतदारयादींक नांव घालपाक

  • भारताचो नागरिक आसप हें गरजेचें आसा.
  • त्या वर्साच्या १ जानेवारी म्हणसर १८ वर्साचो जावप हें गरजेचें आसा.
  • ताका/तीका ज्या जाग्यार ताजें/तीजें नांव घालपाची इच्छा आसा थंयचो सामान्य रहिवासी आसप गरजेचें आसा.

मतदारयादींक नांवाची नोंदणी करपाक दोन मार्ग आसात.

 

अधिकृत सरकारी पदाधिकारी जेन्ना दारा दारान अभियान करता तेन्ना. जें प्रत्तेक १० वर्सान एकदां करतात, वा भारताच्या वेचणूक अयोगाक जेन्ना जाय तेन्ना करतात.

वार्षिक पुनरावृत्ती वेळार, जाची तारिख वेचणूक विभाग प्रकाशीत करता. ह्या वेळार, पात्र व्यक्तीक स्थानीक वा सर्वेक्षण केंद्राच्या संबंधित वेचणूक नोंदणी अधिकार्याककडल्यान योग्य तें फॉर्म घेवपाक जाय, आनी तें फॉर्म योग्य रितीन भरुन संबंधित ERO वा नेमील्ल्या अधिकार्या कडेन दाखल करपाक जाय. मागीर अर्जदाराक स्व:ताक सुनावणेच्या तारखे वेळार सादर करपाक जाय. जर सगळें सारकें आसा जाल्यार अर्जदाराचें नांव मतदारयादींत घालतात.

 

जर आक्षेप आयलो जाल्यार / मतदार यादींतलें नांव काडपाक जाय जाल्यार, त्या व्यक्तीक संबंधित ERO कडेन फॉर्म ७ हांतूंत अर्ज करपाक शकता.

 

ERO दोनय पक्षांक सूनावणेक आपयता आनी निर्णय घेता.

 

मतदार यादींत नांव, वय, नामो आदीच्या सुधारणे वेळार, फॉर्म ८ हांतूंत संबंधित ERO कडेन अर्ज करपाक जाय.

संबंधित विधानसभा मतदारसंघाचो मतदारयादी नोंदणी अधिकारी (ERO)

 

गरजेचे दस्ताऎवज/पेपर:

 

  • वय/ नागरिकत्व दाखवपी पुरावो.
  • जर स्थलांतर केलां जाल्यार मतदार यादींतली पयलीच्या नोंदणीचो जाय तो पुरावो.
  • वय/ नागरिकत्व दाखवपी पुरावो.
  • जर स्थलांतर केलां जाल्यार मतदार यादींतली पयलीच्या नोंदणीचो जाय तो पुरावो.

फॉर्मां तल्यान डावनलोड करपाक जाता http://ceogoa.nic.in New Link

 

फॉर्म ६: नांव घालपा खातीर अर्ज.
फॉर्म ७: मतदार यादींत घाल्या नावाच्या विरोधाक आनी नांव काडपा खातीर अर्ज.
फॉर्म ८: मतदार यादींत घाल्ल्या म्हायतींत सुधारणा करपा खातीर अर्ज.
फॉर्म ८ अ: मतदार यादींतल्या नोंदीचें पक्षांतर करपा खातीर अर्ज.
फॉर्मां स्व:ता वा पोस्टान संबंधित ERO कडेन सादर करपाक जाय.