Top

तफावत प्रमाणपत्र

संबंधित तालुक्याचो मामलेदार.

अर्जदारान ताजो/तीजो अर्ज, अर्जदार कायमचो रावता थंयच्या संबंधित तालुक्याच्या मामलेदारा कडेन, खंयच्याय कामाच्या दिसा दिवपाक जाता आनी ताजी पावती घेवपाक जाता. अर्जदाराक पावतीचेर मुद्रण केल्ली ताज्या/तीज्या प्रमाणपत्राची डिलिव्हरी तारिख दितात.

 

विहित नमुन्यान मामलेदार कडेन अर्ज करात (एनेक्सचर ब)

विहित फॉर्मान एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करात (एनेक्सचर क)

नांवांत तफावत दाखवपी लेखी पुरावे सादर करात.

साक्षांकीत जन्म प्रमाणपत्राची प्रत जोडात.

अर्ज तलाठ्याकडेन धाडून ताजो तीन दिसां भितर अहवाल मागतात.

तलाठ्या कडल्यान अहवाल मेळतकच दोन दिसां भितर तफावत प्रमाणपत्र जारी करतात.

ह्या सेवेक कसलीय फी घेनात.