Top

जात प्रमाणपत्र

अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जलाती कायदो १९७६कातल्यान शेड्युल भितर सूचीत / दुरुस्ती केल्या प्रमाण जन्मान खंयच्याय जाती मदलो व्यक्ती जाती प्रमाणपत्रा खातीर अर्ज करपाक शकता.

अर्जदारान ताजो/तीजो अर्ज, उप विभागीय दंडाधिकार्यायच्या कार्यालयांत स्थित आशिल्ल्या ई सुविधा केंद्रान, जंय अर्जदार कायमचो रावता, थंय खंयच्याय कामाच्या दिसा दिवपाक जाता आनी ताजी पावती घेवपाक जाता. अर्जदाराक पावतीचेर मुद्रण केल्ली ताज्या/तीज्या प्रमाणपत्राची डिलिव्हरी तारिख दितात.

 

विहित फॉर्मांत सकल दिल्ल्या दस्ताऎवजा सयत अर्ज करात: (एनेक्चर डी)

 

अ. समाज संबंधीता कडल्यान प्रमाणपत्र.
ब. विहित अधिकार्याडन दिल्ली पालक जात प्रमाणपत्र.
क. विहित फॉर्मान एक प्रतिज्ञापत्र.

अर्ज संबंधीत तलाठ्या कडेन धाडतात आनी ताजो अहवाल तीन दिसा भितर मागतात.

तलाठ्याचो अहवाल मेळतकच दोन दिसा भितर मामलेदार जात प्रमाणपत्र जारी करता.

उमेदवार आनी/वा ताजें कुटुंब कायमचे रावता त्या जाग्याचो जिल्हा दंडाधिकारी / अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी / उप विभागीय दंडाधिकारी.