Top

जमीन / मालमत्ता नोंदणी

अर्जदाराक कागदपत्राच्या नोंदणी तपशीलाच्या प्रक्रिये प्रमाण ताजो/तीजो जमीन वेवहार कागदपत्रांची नोंदणी उप निबंधक कार्यालयांत करपाक पडता.

जमीन नोंदणी दस्ताऐवज ’दलिल’ मेळतकच (विक्री करार नोंदणी/ उपहार करार नोंदणी वा जमीन घेवपाच्या वयल्या प्रक्रियेतल्यान उद्भवपी आनीक खंयचोय नोंदणी करार) इच्छुक अर्जदार तहसील कार्यालयांत (TK) भेट दिता आनी TRLR कायद्याच्या फॉर्म क्र. २१(बदलीचो अर्ज फॉर्म) हांतूंत बदलीचो अर्ज करता.

खंयचोय मनीस जो बदली खातीर अर्ज करता ताका ताज्या अहवालांत ताजेकडेन पयलींच आशिल्ल्या जमीनीची म्हायती दिवप गरजेचें आसा.

तहसीलदार (TK चो प्रभारी अधिकारी) अपेक्षेप्रमाण भरिल्ली, सहि केल्ली आनी तारिख घाल्ली, प्रतिसूचना फोयल करुन अर्ज फॉर्म २१ ची पावती दिता.

तहसीलदार ताज्या बदली नोंद पुस्तकांत तपशील बरयता (TRLR कायद्याचो फॉर्म २०).

नोटिस तयार करतात आनी ती सगळ्या संबंधित जमीन मालकांक खटल्याची एक तारीख ठरवन धाडतात.

खटल्याच्या तारखे पयलीं बदलीक कसलोय लेखी वा तोंडी विरोध आयलो जाल्यार तो विवादी बदली केस रेजिस्टरान (TRLR कायद्याचो फॉर्म २२) बरयतात.

विरोधाची पावती TRLR कायद्याचो फॉर्म २३ हांतूंत दितात.

बदली नोंद पुस्तकांतल्या नोंदिची मंडळ अधिकारी (DCM वा RI)हाज्या कडल्यान चाचणी केली जाता आनी खटल्याच्या तारखे पयलीं तहसील अधिकार्या(क फील्ड चवकशीचो आदेश दितात. फील्ड चवकशी अमीन हो आयोजित करता.

फील्ड चवकशी नुसार, संबंधित TK कार्यालयांत संबंधित बदली अधिकार्या्कडल्यान(RI वा DCM कार्यालयांतलो कानुन्गो) खटलो पूर्ण जाता.

खटल्या उपरांत, अर्जदाराक फॉर्म ब (नवो ROR मेळवपाचो फॉर्म) सादर करपाची विनवणी करतात. त्याच वेळार तहसील कार्यालय बदर रेजिस्टर, ताऊझी मिल रेजिस्टर, जमा बंदी रेजिस्टर तयार करता आनी DCM हाज्या कार्यालयांत केस रेकॉर्ड धाडता.

सगळे दस्ताऐवज तपासल्या उपरांत DCM बदलीचो आदेश फॉर्म ब हाजेर दिवपाक शकता.

खटिया संबंधित व्यक्तीच्या स्वाधिन करप: संबंधित व्यक्ती कडल्यान खटियाच्या प्रत्तेक पानाक रु १५/- आनी संबंधित खटियाच्या प्रत्तेक आधीक पानाक रु ४/-

शुल्क एकठांय केला हाजो पुरावो म्हण संबंधित व्यक्तीक फेरपावती दितात.

तहसीलदार कार्यालय, उप जिल्हाधिकारी कार्यालय आनी दंडाधिकारी (DCM) वा महसूल मंडळ स्तरावेलो महसूल निरीक्षक (RI) आनी जिल्हा स्तरावेलो जिल्हा दंडाधिकारी आनी जिल्हाधिकारी (DM).

  • दलिल (करार नोंदणी)
  • ROR फी – रु १५/- खटियाच्या प्रत्तेक पानाक आनी रु ४/- प्रत्तेक अधिक पानाक