Top

जन्म दाखलो

भारतांत हें कायद्या खाला (जन्म आनी मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६१ नुसार) आवश्यक आसा कीं प्रत्तेक जन्म / मृत प्रसवाची संबंधीत राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांत ती घटना घडतकच २१ दिसां भितर ताजी नोंदणी करपाक जाय.

संबंधित प्राधिकरण:

ह्या घटनेची नोंदणी कोणें करपाक जाता त्यो व्यक्ती सकल दिल्यात:

 • होस्पिटलांत, आरोग्य केंद्र, प्रसूती गृह, नर्सिंग होम वा बाकिच्यो ह्या सारख्या संस्थांनीं: मुखेल वैजकी अधिकारी वा ताणें अधिकृत केल्लो दूसरो खंयचोय अधिकारी
 • तुरुंगांत: मुखेल तुरुंगाधिकारी
 • होस्टेल, धर्मशाळा, बोर्डिंग/लोजिंग हाउज आदीनीं: मुखेल व्यक्ती
 • चलत्या वाहनांन: वाहनाचो मुखेल व्यक्ती
 • सार्वजनिक जाग्यार एकटें मेळल्यार: गांवचो मुखेल / स्थानिक पोलीस स्टेशन मुखेल.
 • घरान: घराचो मुखेल वा तो ना जाल्यार ताजो लागीचो नातलग
अर्जदारान जन्म नोंदणी करपाक आनी जन्म दाखलो मेळवपाक ताजें अर्ज, पणजी म्हानगरपालिकेंतल्या ई सुविधा केंद्रांत वा नगरपालिका परिषद वा ग्राम पंचायत वा वैजकी अधिक्षक/ राज्य/ जिल्हो/ उप विभाग होस्पिटलांत, जंय लागू जाता थंय जन्म नोंदणी आनी दाखलो मेळवपाक दिवचे.
अर्जदाराक तांचो दाखलो मेळपाची तारिख घालून एक स्वीकृती पावती दितात.

वेळान केल्ल्या नोंदणे खातीर, प्रचालन अधिकारी ताज्या निर्णयाचेर, अर्ज गुणवत्तेचेर संबंधीत तसशील/ महसूल निरीक्षक/ उप जिल्हाधिकारी आनी दंडाधिकारी कडल्यान फिल्ड चवकशी सुरु करता. योग्य तपासणे मागीर, संबंधीत अधिकारी अर्जदाराक जन्म दाखलो दिता.

गोंयांत, जिल्हो दंडाधिकारी आनी जिल्हाधिकार्याकक ’जिल्हो निबंधक जन्म आनी मृत्यू’ म्हण पदनामां दिल्यांत.उप विभागीय दंडाधिकारी / ब्लोक विकास अधिकारीक ’अतिरिक्त निबंधक जन्म’ अशीं पदनामां दिल्यांत.
 
ह्या खेरिज पणजी म्हानगर्पाकिका सचीव / नगरपालिका सचीव/ ग्रम पंचायत सचीव आनी राज्य/जिल्हो/उप विभागीय होस्पिटलांचो मुखेस्त हांकाय बी ’जन्म आनी मृत्यू निबंधक’ म्हण सूचित केलां.
जन्म नोंदणी खातीर राज्यांतल्यो विविध संस्था सकयल दिल्यात.

 

 • पणजी शाराची म्हामंडळ
 • नगरपालिका
 • ग्राम पंचायत
 • गोंय वैजकी म्हाविद्यालय, बांबोळी, गोंय (कृपा करुन नोंद घेयात कीं जी.एम.सी क जाल्या प्रसंगाचीच जी.एम.सी नोंदणी करता)
सकल दिल्ली दस्ताऎवजांची दर्शवपी यादी, अर्जदाराच्या जन्म नोंदणी आनी प्रमाणपत्र मेळवपाच्या दाव्याची पात्रताय अधोरेखीत करता:
 • दोगांय भितल्ल्या एका तरी पालकाचें नागरिकत्व (अनिवार्य)
 • प्रधानाचें प्रमाणपत्र
 • दोतोराचें प्रमाणपत्र / होस्पिटल डिसचार्ज प्रमाणपत्र
 • तहशील चवकशी
 • वेळान केल्ल्या नोंदणेवेळार, न्यायालयीन दंडाधिकारी / नोटरी कडल्यान, जन्माची तारिख आनी जागो, पालकाचें नांव आनी जन्म घटणेचो पुरावो दाखवपी प्रतिज्ञापत्र जाय पडता.
 • जर तुमीं एका म्हयन्या मागीर पूण वर्सा पयलीं जर अर्ज केलो जाल्यार तुमकां अतिरिक्त जिल्हो निबंधक म्हळ्यार संबंधीत तालुक्याचो बी.डी.ओ कडल्यान परवानगी घेवपाक जाय.
 • जर तुमीं एका वर्सा मागीर अर्ज केला जाल्यार तुमकां कार्यकारी दंडाधिकारी कडल्यान ऑर्डर घेवपाक पडता आनी ती ऑर्डर दिल्ल्या अर्जा बरोबर लावपाक जाय.
रु २ / – फक्त
प्रति प्रत
रू ५ / –
एक वर्ष कालावधी मेरेन
रु १० /-
एक वर्ष नंतर नोंदणी केल्यार