Top

उत्पन्न प्रमाणपत्र

संबंधित तालुक्याचो मामलेदार.

अर्जदारान ताजो/तीजो अर्ज, अर्जदार कायमचो रावता थंयच्या संबंधित तालुक्याच्या मामलेदारा कडेन, खंयच्याय कामाच्या दिसा दिवपाक जाता आनी ताजी पावती घेवपाक जाता. अर्जदाराक पावतीचेर मुद्रण केल्ली ताज्या/तीज्या प्रमाणपत्राची डिलिव्हरी तारिख दितात.

 

विहित नमुन्यान अर्ज करात (एनेक्सचर फ)

साक्षांकीत प्रत दियात:

  • रेशन कार्ड.
  • पगार प्रमाणपत्र, जर आसा.
  • कुटुंबाच्या सदस्यांचो सगळो तपशील आनी तांचें सगळ्या वटेनचें उत्पन्न दाखवपी एक एफिडेविट दाखाल करात.

अर्ज तलाठ्याकडेन धाडून ताजो तीन दिसां भितर अहवाल मागतात.

तलाठ्या कडल्यान अहवाल मेळतकच दोन दिसां भितर उत्पन्न प्रमाणपत्र जारी करतात.

  • रेशन कार्ड.
  • पगार प्रमाणपत्र, जर आसा.
  • कुटुंबाच्या सदस्यांचो सगळो तपशील आनी तांचें सगळ्या वटेनचें उत्पन्न दाखवपी एक एफिडेविट दाखाल करात.

ह्या सेवेक कसलीय फी घेनात service.