Top


खात्यांचे मुखेली

खातें मुखेल्याचो हुद्दो कार्यालयीन नामो ई-मेल
लेखा संचालनालय
संचालक पोन्ने सचिवालयाच्या फांटल्यान,पणजी, गोंय dir[hyphen]acco[dot]goa[at]nic[dot]in
प्रशासकीय सुदारणा संचालनालय अवर सचिव सचीवालय, परवरी, गोंय us[hyphen]ard[dot]goa[at]nic[dot]in
प्रशासकीय लवादा विशीं निबंधक वैद्या हॉस्पीटल इमारत,नगरपालिका बाजारा मुखार,पणजी, गोंय reg[hyphen]tribunal[dot]goa[at]gov[dot]in
कृषी खात्याविशीं संचालक कृषी भवन, टोंक, करंजाळे, गोंय dir[hyphen]agri[dot]goa[at]nic[dot]in
पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खात्याविशीं संचालक पशुसंवर्धन आनी पशुचिकीत्सा खातें,
पशुसंवर्धन भवन, पाटो,पणजी, गोंय
dir[hyphen]ahvs[dot]goa[at]nic[dot]in
वास्तुशास्त्र म्हाविद्यालय प्राचार्य डॉ. त्रि. ब्रा. कुन्य शिक्षणीक प्रकल्प, आल्तिन्य-पणजी- गोंय prin[dot]architecture[at]unigoa[dot]ac[dot]in
पुराभिलेखसंग्रह आनी पुराणवस्तुशास्त्र खात्याविशीं संचालक रुआ दी ओरेम,
पणजी, गोंय
dir[hypen]arch[dot]goa[at]nic[dot]in
कला म्हाविद्यालय प्राचार्य गोंय कला म्हाविद्यालय,
आल्तीन, पणजी, गोंय
ppl[hyphen]gcart[dot]goa[at]gov[dot]in
कला आनी संस्कृती खात्याविशीं संचालक संस्कृती भवन, पाटो,पणजी, गोंय dir[hyphen]dac[dot]goa[at]nic[dot]in
बाल भवन संचालक बाल भवन, कांपाल,पणजी, गोंय goabalbhavan[at]yahoo[dot]in
दिवचल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुख्याध्यापक वाळशी दिवचल गोंय bicholim[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
काकोरा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुख्याध्यापक काकोरा , कुडचडे -गोंय cacora[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
काणकोण सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुख्याध्यापक मस्तीमळ,काणकोण, गोंय canacona[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
बंदर कप्तान बंदरकप्तान,गोंय दयानंद बांदोडकार मार्ग,पणजी, गोंय cpt[hyphen]port[dot]goa[at]nic[dot]in
केंद्रीय वाचनालयाविशीं >वाचनालयनिरीक्षक कृष्णदास शामा,गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय,संस्कृती भवन, पाटो पणजी, गोंय lib[hyphen]cent[dot]goa[at]nic[dot]in
वेंचणुक कार्यालयाविशीं मुखेल वेंचणूक अधिकारी पोन्नी आय. पी. एच. बी इमारत
आल्तीन, पणजी, गोंय
ceo[underscore]goa[at]eci[dot]gov[dot]in
नागरी पुरवण खात्याविशीं संचालक पयलें लिफ्ट, दुसरो मजलो, ज्युन्ता हावस, पणजी- गोंय adi[hyphen]csca[dot]goa[at]nic[dot]in
उत्तर गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं जिल्लोधिकारी जिल्लोधिकारी कार्यालय (उत्तर)
जिल्लोधिकारी इमारत
पणजी, गोंय
coln[dot]goa[at]nic[dot]in
दक्षीण गोंय जिल्लाधिकारी कार्यालयाविशीं जिल्लोधिकारी माथानी साल्दान्य प्रशासकी संकूल मडगांव, दक्षीण गोंय. cols[dot]goa[at]nic[dot]in
वेवसायीक कर खात्याविशीं वेवसायीक कर विक्रीकर भवन, एम जी रस्तो,
पणजी, गोंय
adcomm[hyphen]ctax[dot]goa[at]nic[dot]in
अबकारी खात्याविशीं अबकारी आयुक्त पोन्नी उच्च न्यायालय इमारत,
पणजी गोंय
exci[hyphen]comm[dot]goa[at]nic[dot]in
कामगार आनी रोजगार खात्याविशीं आयुक्त श्रमशक्ती भवन, दुसरो माळो,
पाटो प्लाझा
com[hyphen]labo[dot]goa[at]nic[dot]in
ग्राहक कागाळ निवारण आयोग कुलसचिव ग्राहक कागाळ निवारण आयोग,
पयली लिफ्ट, चौथो माळो,
जुंता हाऊस, पणजी गोंय
goa[hyphen]sforum[at]nic[dot]in
सहकार खात्याविशीं सहकारी संस्था निबंदक सहकार संकुल, ईडीसी संकुल, पाटो,
पणजी, गोंय
reg[hyphen]orcs[dot]goa[at]nic[dot]in
पणजी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. पांडुरंग पिसुर्लेकर रोड,
आल्तिन्हो ,पणजी, गोंय
commissioner[at]ccpgoa[dot]com
दंतचिकीत्सा म्हाविद्यालयाविशीं डीन बांबोळी, गोंय dean[hyphen]gdch[dot]goa[at]nic[dot]in
पर्यावरण विभाग संचालक पुंडलिक देवस्थानाच्या फाटल्यान , संजय स्कूलाकडे , पर्वरी-बार्देझ -गोंय dir[hyphen]env[dot]goa[at]nic[dot]in
हस्थकला,कपडो आनी काथो खात्याविशीं संचालक क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, न्युगीनगर
पणजी – गोंय
dhtcgoa[at]gmail[dot]com
वसाहत आनी भुअभिलेख खात्याविशीं संचालक जिल्लोधिकारी इमारत, स्वामी विवेकानंद मार्ग,पणजी,गोंय dir[hyphen]land[dot]goa[at]nic[dot]in
कारागीर प्रशिक्षण खात्याविशीं संचालक तिसरी माळी , श्रम शक्ती भवन,
पणजी, गोंय
dir[hyphen]sdct[dot]goa[at]nic[dot]in
तंत्रिकी शिक्षण संचालनालया विशीं संचालक डीटीइ इमारत,आल्त-पर्वरी, बार्देज,
गोंय
dir[hyphen]dte[dot]goa[at]nic[dot]in
आदिवासी कल्याण खाते संचालक श्रम शक्ती भवन,पाटो,पणजी-गोंय dir[hyphen]tw[dot]goa[at]nic[dot]in
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा स्पॅसिस इमारत, सातवो मालो,
पाटो प्लाझा, पणजी गोंय
pdn[hyphen]drda[dot]goa[at]nic[dot]in
जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, दक्षिण गोंय जिल्लो ग्रामीण उदरगत यंत्रणा जुनता क्वार्टर्स,
पाजीफोंड मडगांव
pds[hyphen]drda[dot]goa[at]nic[dot]in
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीह जिल्लो आनी सत्र न्यायालयपणजी रॅसिडन्सी पणजी, गोंय reg[hyphen]ngdc[dot]goa[at]nic[dot]in
जिल्लो आनी सत्र न्यायालय, दक्षीण गोंय  जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीह जिल्लो आनी सत्र न्यायालय
मडगांव, गोंय
reg[hyphen]sgdc[dot]goa[at]nic[dot]in
अर्थीक उदरगत म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक ईडीसी हाऊस,डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,पणजी-गोंय edcpanaji[at]edc[hyphen]goa[dot]com
शिक्षण खातें, गोंय सरकार संचालक परवरी, गोंय dir[hyphen]educ[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय मनरिजवण सोसायटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोन्नी जीएमसी प्रेसिंक्ट,
कॅम्पल, पणजी- गोंय
ceo[at]iffigoa[dot]org
फर्मागुडी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य फर्मागुडी -गोंय farmagudi[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
अग्नीशमन आनी आपत्कालीन सेवा विभागा विशीं संचालक सांत इनेज, पणजी, गोंय dir[hyphen]fire[dot]goa[at]nic[dot]in
मत्स्यसंवर्धन विभागाविशीं संचालक बांदोडकर मार्ग ,पणजी dir[hyphen]fish[dot]goa[at]nic[dot]in
अन्न आनी वखदां प्रशासनाविशीं संचालक श्रायन ऑफ होली क्रॉस मुखार
बांबोळे, गोंय
off[hyphen]dfda[dot]goa[at]nic[dot]in
रानां खात्या विशीं प्रधान मुख्य रानां संरक्षक वन भवन, जोग्गर्स पार्क च्या मुकार, आल्तिन पणजी गोंय – ४०३००१ pccf[hyphen]fore[dot]goa[at]gov[dot]in
रान विभाग – सचिवालय मुख्य संरक्षक सचिवालय, पर्वरी गोवा usforest[yphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
सर्वसामान्य प्रशासन आनी समन्वया विशीं अवर सचिव सचिवालय पर्वरी गोंय usga2[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय शालांत आनी उच्च शालांत शिक्षण मंडळ सचीव पर्वरी गोंय sec[hyphen]gbshse[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय शिक्षणीक उदरगत म्हामंडळ अध्यक्ष एससीईआरटी बिल्डिंग,
ऑल्टो-पर्वरी, गोंय.
office[hyphen]gedc[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय ईलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड व्यवस्थापकीय संचालक श्रमशक्ती भवन, पाटो प्लाझा
पणजी, गोंय
info[at]goaealectronics[dot]co[dot]in
गोंय उर्जा उदरगत म्हामंडळ सदस्य सचिव पांचवो मालो, गोंय इडीसी इमारत पाटो ,पणजी – गोंय gedagoa[at]yahoo[dot]com
गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाविशीं प्राचार्य फर्मागुडी, फोंडा, गोंय ppl[at]gec[dot]ac[dot]in
गोंय फुटबॉल विकास परिषद सदस्य सचिव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम,युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स,गोंय contact[at]gfdc[dot]in
गोंय रानां उदरगत म्हामंडळ वेवस्थापकी संचालक जुन्ता हावज, तिसरो माळो,
पणजी, तिसवाडी,गोंय
mdgfdc[at]gmail[dot]com
स्थलविवरण कोश विभागाविशीं कार्यकारी संपादक जुंता घर ,४ थो माळोपणजी,गोंय eed[hyphen]gaz[dot]goa[at]gov[dot]in
गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी लगु उद्देग उदगरत म्हामंडळ वेवस्थापकी संचालक कारागिर संकुल, नेवगी नगर,
रूआ दे औरे,पणजी, गोंय
ghrssidc[at]gmail[dot]com
गोंय हावसींग बोर्ड व्यवस्थापकीय संचालक अल्त बेती, पर्वरे,बार्देज गोंय goahousingboard[at]yahoo[dot]in
गोंय मानवाधिकार आयोग सचीव पोरनी शिक्षणसंचालनालय,पयलो माळो पणजी- गोंय sect[hyphen]ghrc[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय उद्देगीक विकास म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय goaidc1965[at]gmail[dot]com
गोंय गुंतवणूक संवर्धन आनी सुविधा मंडळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटो, पणजी, गोंय ceo[hyphen]ipb[dot]goa[at]gov[dot]in
गोंय राज्य भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था संचालक एला ओल्ड ,गोंय gird[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय मांस संकुल व्यवस्थापकीय संचालक पाटो प्लाझा,पणजी, गोंय. complexgoameat[at]yahoo[dot]in
गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ डीन गोंय वैजकी म्हाविद्यालय आनी इस्पितळ,बांबोळी,तिसवाडी, गोंय dean[hyphen]gmc[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान
अध्यक्ष जुंता क्वॉटर्स,पाजिफोंड, मडगांव, गोंय nellyjrodrigues[at]gmail[dot]com
गोंय भौशीक सेवा आयोगाविशी अध्यक्ष इडीसी हावज,दादा वैद्य मार्ग,पणजी, गोंय sec[hyphen]gpsc[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय पुनर्वसणूक मंडळ सचिव श्रमशक्ती भवन, पयलो माळो,
पाटो प्लाझा, पणजी,गोंय
gsrbgoa[at]gmail[dot]com
गोंय राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी प्रकल्प संचालक दयानंद स्मृती बिल्डिंग, पयलो माळो,स्वामी विवेकानंद मार्ग,
पणजी, गोंय
goaaids[at]gmail[dot]com
गोंय सहकारी कृषी विक्री मंडळ सचिव मेन-यार्ड, आर्लेम,रायया साल्टे – गोंय gsamb5[at]yahoo[dot]in
गोंय सहकारी विक्री आनी पुरवण महासंघ वेवस्थापकीय संचालक सहकार भवन, पालिका बाजार, पणजी, गोंय. goamktg[dot]fed[at]rediffmail[dot]com
गोंय राज्य मागास वर्गीयाखातीर आयोग अध्यक्ष आल्तिन,पणजी, गोंय gscbc2012[at]gmail[dot]com
गोंय राज्य फलोत्पादन म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक कुल्लागोर,टोंका,कारंझलेम,गोंय gshcl123[at]gmail[dot]com
गोंय राज्य म्हायती आयोग संचालक कामत टॉवर “, सातवो मालो पाटो प्लाझा,पणजी,गोंय spio[hyphen]gsic[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय राज्य साधनसुविधा उदगरत म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक ईडीसी हाऊस,डॉ. आत्माराम बोरकर रोड,पणजी,गोंय email[at]gsidcltd[dot]com
गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळ सदस्य सचिव सालीगाव सेमिनरीच्या समोर,सालीगाव – बर्डेज गोंय goapcb[at]gspcb[dot]in
गोंय राज्य अनुसूचीत जात आनी हेर मागास वर्गीय अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक चवथो माळो, पाटो सेंटर,कदंब बस स्थानका लागसार,पणजी, गोंय goaobc[at]gmail[dot]com
गोंय राज्य अनुसूचीत जमात अर्थीक आनी उदरगत म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक दयानंद स्मृती बिल्डिंग ,स्वामी विवेकानंद रोड,पणजी, गोंय gsstfdcl2018[at]gmail[dot]com
गोंय राज्य समाज कल्याण मंडळ अध्यक्ष 2रो माळो, हॉटेल पॅरडायझ इन पाटो,पणजी, गोंय goasswb[at]yahoo[dot]co[dot]in
गोंय राज्य शार उदरगत यंत्रणा व्यवस्थापकीय संचालक श्रमशक्ती भवन, 6वो माळो,पाटो प्लाझा, पणजी,गोंय gsuda[dot]gsuda[at]yahoo[dot]com
गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक पर्यटन भवन,तिसरो माळो पाटो प्लाझा,पणजी-गोंय md[at]goa[hyphen]tourism[dot]com
गोंय विद्यापीठ कुलसचिव ताळगांव पठार,गोंय registrar[at]unigoa[dot]ac[dot]in
सरकारी म्हाविद्यालय, खांडोळा प्राचार्य खांडोळा, माशेल, गोंय gcasck[at]rediffmail[dot]com
सरकारी म्हाविद्यालय, पेडणें प्राचार्य खांडोळा, माशेल, गोंयविरनोडा, पेडणें गोंय gcacpg[at]yahoo[dot]co[dot]in
सरकारी म्हाविद्यालय, केपें प्राचार्य केपें, गोंय gcascq[at]rediffmail[dot]com
सरकारी म्हाविद्यालय, सांखळी प्राचार्य सांखळी, गोंय gcascs[at]gmail[dot]com
सरकारी पॉलीटेक्नीक, दिवचल प्राचार्य मयें, दिवचल principalgpbicholim[at]gmail[dot]com
सरकारी पॉलीटेक्नीक, कुडचडें प्राचार्य कुडचडें diplomagpc[at]rediffmail[dot]com
सरकारी पॉलीटेक्नीक,पणजी प्राचार्य आल्तीन, पणजी ppl[hyphen]gpp[dot]goa[at]nic[dot]in
भलायकी सेवा विभागा विशीं संचालक भलायकी सेवा संचालनालय कांपाल,पणजी dir[hyphen]heal[dot]goa[at]nic[dot]in
उच्च शिक्षण विभागा विशीं संचालक अल्टो पोरवोरी गोंय dir[hyphen]dhe[dot]goa[at]nic[dot]in
गृह रक्षक आनी नागरी संरक्षण विभागाविशीं कमांडंट जनरल पणजी गोंय commandanthgcd[at]goapolice[dot]gov[dot]in
घरविज्ञान म्हाविद्यालयाविशीं प्राचार्य कांपाल, पणजी,गोंय principalgchs[at]rediffmail[dot]com
गृह – सचिवालय अवर सचिव (गृह) सचिवालय,पर्वरी,,गोंय usgen[hyphen]home[dot]goa[at]nic[dot]in
भारतीय रॅड क्रॉस सोसायटी, गोंय राज्य फांटो अध्यक्ष १८ जून मार्ग,पणजी,गोंय ircsgoa[at]gmail[dot]com
उद्येगीक लवाद आनी कामगार न्यायालय आयुक्त श्रमशक्ती भवन,दुसरी माळी,पाटो प्लाज़ा ,पणजी गोंय com[hyphen]labo[dot]goa[at]nic[dot]in
उद्देग, वेपार आनी वाणीज्य खात्याविशीं संचालक , उद्योग भवन,पणजी, गोंय dir[hyphen]indu[dot]goa[at]nic[dot]in
इनफो टॅक गोंय म्हामंडळ लिमिटेड वेवस्थापकी संचालक आयटी हब, तिसरो माळो ,अल्तिन्हो , पणजी, गोंय md[hyphen]itg[dot]goa[at]nic[dot]in
म्हायती आनी प्रसिध्दी खात्याविशीं संचालक तिसरो माळो, उद्योग भवन,पणजी, तिसवाडी, गोंय dir[hyphen]info[dot]goa[at]nic[dot]in
म्हायती तंत्रविज्ञान विभागाविशीं संचालक 2 रो माळो आयटी हब, आल्तिनो,पणजी, गोंय dir[hyphen]dit[dot]goa[at]nic[dot]in
कारखाने आनी बाष्पक खात्याविशीं मुखेल निरीक्षक आल्तीन, पणजी, गोंय ifb[dot]goa[at]nic[dot]in
बंदखण संस्थे विशीं बंदखण म्हनिरिक्षक कलेक्टर बिल्डिंग, पणजी, गोंय igp[hyphen]pris[dot]goa[at]nic[dot]in
मिनेझीस ब्रागांझा संस्था सदस्य सचीव पोलिस मुख्यालयकडे पणजी, गोंय imbpanaji[at]yahoo[dot]com
नर्सिंग शिक्षण संस्था प्राचार्य होली क्रॉस श्रायन , बांबोळे गोंय principal[hyphen]ine[dot]goa[at]nic[dot]in
मानसोपचार आनी मानवी वागणूक संस्थेविशीं संचालक होली क्रॉस श्रायन , बांबोळे गोंय dir[hyphen]iphb[dot]goa[at]nic[dot]in
भौशीक मजत संस्था (प्रोवेदोरिया) संचालक मळा, पणजी, गोंय provedoria1984[at]gmail[dot]com
शिपबिल्डिंग तंत्रज्ञान संस्था, गोंय प्राचार्य बोगदा, वास्को- गोंय isbt[at]isbt[dot]ac[dot]in
कदंबा येरादारी म्हामंडळ वेवस्थापकी संचालक कॉर्नर विंग, परायसो दे गोवा बिल्डिंग, आल्म पर्वरे, बार्देज, गोंय ktcmd[at]ktclgoa[dot]com
कला अकादमी सचीव कांपाल, पणजी, गोंय kalaacademygoa[at]yahoo[dot]co[dot]in
गोंय खादी आनी गांव उद्देगीक मंडळ सचीव जुंता घर , दुसरो माळो,पणजी तिसवाडी,गोंय goakvib[at]yahoo[dot]co[dot]in
कायदेशीर मापशास्त्र खात्या विशीं कायदेशीर मापशास्त्राचो नियंत्रक पालिका उद्यानालागसार, दियागो दो कावंटो मार्ग,पणजी, गोंय con[hyphen]lega[dot]goa[at]nic[dot]in
विधीमंडळ सचीवलया विशीं सचिव पर्वरी, गोंय sec[hyphen]legi[dot]goa[at]nic[dot]in
मापुसा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य पेडेम, मापुसा बार्देस गोंय mapusa[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
मडगांव सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य मडगांव गोंय margao[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
खण आनी भूंयशास्त्राविशीं संचालक इन्स्टीट्युट मेनेझीझ ब्रागाझा,पणजी – गोंय dir[hyphen]mine[dot]goa[at]nic[dot]in
मुरगांव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण
सदस्य सचीव , वास्को द गामा – गोंय membersecretarympda[at]gmail[dot]com
संग्रहालयां विशीं संचालक ईडीसी संकुल,पाटो, पणजी,गोंय museum[at]goamuseum[dot]gov[dot]in
संगीत म्हाविद्यालया
प्राचार्य आल्तिन, पणजी, गोंय goacollegeofmusic[at]gmail[dot]com
अनिवासी भारतीय आयोग आयुक्त मंत्री गट, सेक्रेटरीयत , पोर्वोरी गोंय commissioner[hyphen]nri[dot]goa[at]nic[dot]in
उत्तर गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण सदस्य सचीव माला लिंक मार्ग, पणजी, गोंय membersecretaryngpda[at]gmail[dot]com
उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनता हाऊस, तिसरी लिफ्ट, पाचवो माळोपणजी, तिसवाडी, गोंय ceo[hyphen]ngzp[dot]goa[at]nic[dot]in
राजभास विशी संचालक पयली लिफ्ट, पांचवो माळो, जुंता हावज पणजी – तिसवाडी, गोंय official[dot]language09[at]gmail[dot]com
अंतर्गत निरिक्षक कार्यालय लोकपाल जुंता हावज उपभवन,चवथी लिफ्ट, सव्वो माळो,पणजी – गोंय ombudsman[hyphen]domb[dot]goa[at]nic[dot]in
पणजी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य अल्टिनो, पणजी, – गोंय panaji[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
पंचायती विशी संचालक जुंता हावज, तिसरो माळो, तिसरी लिफ्ट,पणजी, तिसवाडी, गोंय dir[hyphen]panc[dot]goa[at]nic[dot]in
पेडणें सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य पेडणें गोंय pernem[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
कार्मिक खात्या विशी अवर सचिव (कार्मिक खाते -I) सचीवालय,पर्वरी, गोंय us[hyphen]pers[dot]goa[at]nic[dot]in
नियोजन, सांख्यिकीशास्त्र आनी मोलांकनाविशीं संचालक पुंडलिक देवस्थानालागी,पुंडलिक नगर, आल्त,पर्वरी,गोंय planning[hyphen]dpse[dot]goa[at]nic[dot]in
पुलीस खात्या विशी पुलीस महासंचालक आझाद मैदाना लागसार,पणजी- गोंय dgpgoa[at]goapolice[dot]gov[dot]in
छापणावळ आनी स्टेशनरी विशीं संचालक आझाद मैदानालागी,पणजी, गोंय dir[hyphen]gpps[dot]goa[at]nic[dot]in
अभियोग संचालनालया विशीं
संचालक श्रम शक्ती भवन,सातवो माळो, पाटो, पणजी, गोंय dir[hyphen]dp[dot]goa[at]nic[dot]in
शिश्टाचार खाते अतिरिक्त सचिव सचीवालय, पर्वरी, गोंय jsprotocol[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
भौशीक गाराणें खात्या विशी
संचालक उद्योग भवन, पणजी , गोंय publicgrievances[dot]goa[at]gmail[dot]com
भौशीक बांदकाम खात्याविशीं मुखेल अभियंत्यांच कार्यालय आल्तिन पणजी गोंय pce[hyphen]pwd[dot]goa[at]nic[dot]in
राजभवन विशीं सचीव राजभवन, दोनापावला, गोंय governor[dot]goa[at]gov[dot]in
रवींद्र भवन, मडगांव सदस्य सचिव रवींद्र भवन, फातोर्डा, मडगांव – गोंय rbm[hyphen]dac[dot]goa[at]nic[dot]in
नोंदणी आनी नोटरी विशीं
राज्य रजीस्ट्रार आनी नोटरी सेवेचो प्रमुख श्रमशक्ती भवन, 7 वो माळो,पाटो, पणजी – गोंय srhns[hyphen]rd[dot]goa[at]nic[dot]in
येणावळ विशी अवर सचिव ( येणावळ विशी खाते -I) सचीवालय, पर्वरी- गोंय usrev1[hyphen]sect[dot]goa[at]nic[dot]in
न्हंय येरादारी संचालनालयाविशीं म्हायती बंदर कप्तान बेतींच्या गुरूद्वारा मुखार, बार्देज – गोंय navigationriver[at]yahoo[dot]in
ग्रामीण उदरगत खात्याविशीं म्हायती संचालक शांता इमारत, सांतिनेज,पणजी, गोंय pdn[hyphen]drda[dot]goa[at]nic[dot]in
राज्य सैनिक मंडळ खात्या विशीं सचीव शांता इमारत, सांतिनेज,पणजी, गोंयग्रावंड फ्लोर, जिल्लोधिकारी इमारत, पणजी- गोंय secyrsbgoa[at]gmail[dot]com
सत्तरी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य होंडा, सत्तरी, गोंय sattari[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
विज्ञान आनी तंत्रज्ञान आनी कोयर व्यवस्थापन विभाग संचालक साळगांव बार्देज, गोंय dir[hyphen]ste[dot]goa[at]nic[dot]in
गोंय सांड उदर आनी साधनसुविधा उदरगत म्हामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक पणजे म्हापालिका मुखार, काफे सेंट्रलावयर,पणजी, गोंय info[at]sidcgl[dot]com
ल्हान बचत आनी लॉटरीविशीं म्हायती संचालक सेरा इमारत, ऑल इंडिया रेडिओ लागसर,आल्तिन, पणजी, गोंय dir[hyphen]lott[dot]goa[at]nic[dot]in
समाज कल्याण संचालक १८ जून मार्ग, पणजी, गोंय socialwelfaregoa[at]rediffmail[dot]com
दक्षिण गोंय नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरण अध्यक्ष एसजीपीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्सकडे, मडगांव – गोंय sgpdamargao[at]yahoo[dot]com
गोंय खेळां प्राधिकरण कार्यकारी संचालक गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स, ताळगांव ,गोंय ed[dot]tsag[hyphen]goa[at]nic[dot]in
खेळां आनी युवा खात्या विशी
संचालक कांपाल, पणजी, गोंय dir[hyphen]spor[dot]goa[at]nic[dot]in
राज्य शिक्षणीक, संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ संचालक अल्टो पोरवोरी , बार्देझ गोंय scertgoa[at]gmail[dot]com
राज्य वेंचणूक आयोगाविशी सचीव आल्तिन पणजी गोंय comm[hyphen]gsec[dot]goa[at]nic[dot]in
राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरण सचीव आल्तिन पणजी गोंय spcapanajigoa[at]rediffmail[dot]com
गोंय तियात्र अकादमी सदस्य सचीव एएस-1/एस-4, ब्लॉक अ,दुसरो माळो,कांपाल पणजी, गोंय tiatracademy[at]gmail[dot]com
पर्यटन खात्याविशी संचालक पर्यटन खाते, पाटो, पणजी-गोंय dir[hyphen]tour[dot]goa[at]nic[dot]in
शार आनी नगर नियोजन खात्या विशी
मुखेल शार नियोजक पाटो, पणजी-गोंय ctp[hyphen]tcp[dot]goa[at]nic[dot]in
येरादारी खात्या विशी संचालक जुंता हावज, पयलो माळो, पणजी, गोंय dir[hyphen]tran[dot]goa[at]nic[dot]in
दक्षिण गोंय तिजोरी आनी लेखा प्रशासनाविशीं सह संचालक दक्षिण शाखा कार्यालय, मडगांव, गोंय jtdasg[hyphen]acco[dot]goa[at]nic[dot]in
शार उदरगत ( पालिका प्रशासन संचालनालया विशी ) संचालक ईडीसी पट्टो प्लाझा, पणजी गोंय dir[hyphen]dma[dot]goa[at]nic[dot]in
वास्को सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य बोगदा, वास्को-दा-गामा, मोरमुगाओ, गोंय vasco[hyphen]iti[dot]goa[at]nic[dot]in
दक्षता खात्याविशीं संचालक ऑल इंडिया रेडिओ लागसर, आल्तिन , पणजी, गोंय adv[hyphen]dv[dot]goa[at]nic[dot]in
उदकां स्त्रोत खात्या विशी मुखेल अभियंत्रक जुंता हावज, पणजी-गोंय ce[hyhen]wrd[dot]goa[at]nic[dot]in
बायला आनी भुरगीं संचालनालय संचालक दुसरो माळो , पोन्नी शिक्षण बिल्डिंग ,१८ जून रोड, पणजी-गोंय . dir[hyphen]wcd[dot]goa[at]nic[dot]in