Top


ऑनलायन कागाळ

भौशीक कागाळ विभागाचें सरकारी संस्थांच्य कार्य पद्धतीतल्यान आरबील्ल्यो भौशीक कागाळीची प्राप्ती, समन्वय, आनी निरिक्षण करपाखातीर पुराय गोंय राज्याचेर अधिकार क्षेत्र आसा. जर खंयच्याय गोंयच्या नागरिकाक केंद्र सरकाराच्या विभाग/ संस्थांकडेन कसलीय कागाळ आसा जाल्यार हें केंद्र सरकाराच्या विभागाकडेन समन्वय साधता.

 

गोंय़ सरकाराची वेबसायट, भौशीक कागाळ पोर्टल: http://www.grievances.goa.gov.in New Link

ब्राउज करात http://www.grievances.goa.gov.in New Link

तुमीं “कागाळ दाखल करात” हाजेर क्लिक करुन कागाळ दाखल करपाक शकतात. एकदां क्लिक करतकच तुमीं कागाळ दाखल करपाक शकतात:

भौशीक कागाळ निवारण विभाग

मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांत

सचिव ( भौशीक कागाळ निवारण )

तुमीं “स्मृतिपत्र दाखल करात/ स्पष्टिकरण” हाजेर क्लिक करुन स्मृतिपत्र दाखल करपाक वा स्पष्टिकरण पळवपाक शकतात.

तुमीं “क्रियेची स्थिती पळयात” हाजेर क्लिक करुन स्थिती पळवपाक शकतात.

टीप: स्मृतिपत्र दाखल करपाक / स्पष्टिकरण पळवपाक वा क्रियेची स्थिती पळवपाक नोंदणी क्रमांक गरजेचो आसा.

 • लोकांक खंयच्याय विशिष्ट विभागाच्या अधिकार्यां च्या कार्यपद्धतीतल्यान आरबील्ली तांची कागाळ, पयल्या टप्प्यांत जिल्हा स्तरावेल्या नेमील्ल्या विभागाच्या भौशीक कागाळ अधिकार्या्कडेन नोंद करपाक जाय.
  लोकांचो सदस्य संबंधित विभाग/ कार्यालयाच्या विभाग प्रमुख/ भौशीक कागाळ निवारण अधिकार्याकक कागाळ निवारणा खातीर नेमील्ल्या वेळार म्हळ्यार प्रत्तेक मंगळारा १०.०० ते १३.०० मदीं, थेट मेळपाक शकतात. ह्या वेळार भौशीक कागाळ निवारण अधिकारी धरुन विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख लोकांची कागाळ आयकुपाक आनी मेळवपाक तांच्या संबंधीत कार्यालयांनीं उपस्थीत आसतले. ह्या वेळार खंयचीय अंतर्गत बसकां आसनात.
 • जर संबंधीत विभागाच्या भौशीक कागाळ निवारण अधिकार्याख कडल्यान कोमट वा कांयच पडसाद मेळलोना, जाल्यार तेन्नच पिडित मनशान लेखी कागाळीच्या तपशीला सयत भौशीक कागाळ निवारण विभागाकडेन संपर्क साधपाक जाय. संबंधीत विभागाचो प्रमुख जा अधिकार्या च्या विरोधांत कागाळ केल्या तो रोखडोच ही कागाळ हातांत घेता.
 • जर कागाळ निवारण करपाक वेळ लागतलो अशें दिसलें जाल्यार, पिडित पक्षाक एक तात्पूरती जाप दितात आनी ताजे मागीर कागाळ निवारण जातकच निमणी जाप कमीत कमी वेळे भितर दितात. ह्या खातीर दिल्ली वेळेची मर्यादा सकल दिल्या.
  तात्पूरते जापे खातीर – ३० दिस (आयतार, सुटयेचे दिस आदी धरुन)
  निमणे जापे खातीर – ६० दिस (आयतार, सुटयेचे दिस आदी धरुन)
 • जर पिडित मनशाक संस्थेच्या अधिकार्यांच्या क्रियेक / क्रियेतल्यान, भौशीक कागाळ निवारण अधिकारी जाचे मुखार ताणे कागाळ दवरप तो कोण हें खबर ना जाल्यार, त्या मनशान हें भौशीक कागाळ निवारण विभागाकडेन धाडपाक जाय जाचे मागीर तें संबंधीत विभागाच्या संबंधीत भौशीक कागाळ निवारण अधिकार्यानकडेन धाडपाक जाता.
 • तांणी चड करुन तांची कागाळ लेखी दिवपाक जाय, जातूंत भितर सगळे गरजेचे तपशील आसपाक जाय आनी सगळे जाय ते दस्ताऎवज घालून दिवपाक जाय.
 • खंयचोय अधिकारी/ कार्यालयांचेर निराधार आरोप करप थांबवपाक जाय.
 • खाजगी दुस्मानकाय आनी भौशीक कागाळीची मांडणी घेवन P.G.R.M. हाका संपर्क साधपाक जायना.
 • न्यायालयाच्या ऑर्डरीचेर वा न्यायालयिन अधिकार्यां चेर, जंय खंय अश्या ऑर्डरीचेर / निकालांचेर खटलो करपाची तरतूद आसा, तांच्या विरोधात कसलीय कागाळ करपाक जायना.
 • फक्त संबंधित दस्ताऎवज आनी आवृत्ती दिवपाक जाय आनी नाकाजाल्ले खूप पत्रवेवहार दिवपाक जायना.
 • तांणी फक्त कायदो न्यायालयांतच मांडपाच्यो कागाळी दिवपाक जायना, तशेंच सरकारी धोरणाच्या निर्णयाच्या विरोधांतय कसलीय कागाळ करपाक जायना.

This site is registered on wpml.org as a development site.